Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 243k
Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
3.1.Kambodža
  
3.2.Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis
  
3.3.Vjetnama
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Kambodža (balsošana)
  
4.2.Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (balsošana)
  
4.3.Vjetnama (balsošana)
  
4.4.Iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu ***II (balsošana)
  
4.5.Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem ***I (balsošana)
  
4.6.Regula par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (balsošana)
  
4.7.Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 9.Informācija par sarunām par starptautiskiem nolīgumiem (debates)
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Lūgumraksti
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000067/2016) un kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016).

Martina Werner izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Nadine Morano PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Uzstājās Christos Stylianides.

Uzstājās Reinhard Bütikofer par Christos Stylianides uzstāšanos.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Martina Werner ITRE komitejas vārdāpar Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēju (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.7. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 8.6.2016. protokola 2. punkts.)


3.1. Kambodža

Rezolūciju priekšlikumi B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP)).

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Hetman un Dita Charanzová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Jonathan Arnott un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.1. punkts.


3.2. Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP)).

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey un Ilhan Kyuchyuk iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.2. punkts.


3.3. Vjetnama

Rezolūciju priekšlikumi B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers un Frédérique Ries iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea S&D grupas vārdā (sēdes vadītājs norādīja, ka Parlaments aizstāv cilvēktiesības visur pasaulē), Bas Belder ECR grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Csaba Sógor, Francisco Assis un Amjad Bashir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin un Seán Kelly.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Fulvio Martusciello (Delegācijas attiecībām ar Izraēlu priekšsēdētājs), lai paustu Parlamenta solidaritāti ar iepriekšējās dienas vakarā Telavivā notikušajā apšaudē četru bojā gājušo personu ģimenēm.


4.1. Kambodža (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 8. jūnijs (8.6.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 un B8-0772/2016 (2016/2753(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0753/2016

(aizstāj B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 un B8-0772/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat un Urmas Paet ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0274).


4.2. Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 8. jūnijs (8.6.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 un B8-0770/2016 (2016/2754(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0755/2016

(aizstāj B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 un B8-0770/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés un David McAllister PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat un Ulrike Müller ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0275).


4.3. Vjetnama (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 8. jūnijs (8.6.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 un B8-0767/2016 (2016/2755(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0754/2016

(aizstāj B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 un B8-0767/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés un David McAllister PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0276).


4.4. Iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0156/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2016)0277).


4.5. Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem ***I (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0167/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0278).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0278).


4.6. Regula par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000079/2016) un kuru uzdeva Pavel Svoboda un Heidi Hautala JURI komitejas vārdā Komisijai: Regula atvērtai, efektīvai un neatkarīgai Eiropas Savienības administrācijai (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0685/2016 (2016/2610(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0279).


4.7. Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000067/2016) un kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā: Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0677/2016 (2016/2887(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0280).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

ieteikums otrajam lasījumam Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei un Stanislav Polčák

Mady Delvaux ziņojums - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei un Stanislav Polčák

Regula par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins un Seán Kelly


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)COM(2016)0363).

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2016. gada 10. jūnijā.


9. Informācija par sarunām par starptautiskiem nolīgumiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2016) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Informācija par sarunām par starptautiskiem nolīgumiem (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016).

Roberta Metsola izvērsa jautājumu.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Andrejs Mamikins un Andi Cristea, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Francisco Assis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Seán Kelly, Stanislav Polčák un Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Jozo Radoš.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu2009/22/EK (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums:

CULT, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ) (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- EASO ēkas paplašināšanas projekts (N8-0037/2016 – C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. punkts)

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cieto daļiņu filtriem (B8-0503/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

TRAN

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tirgu ietekmi uz inovāciju uzņēmumos (B8-0542/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par negodīgu konkurenci, ko rada kabotāžas noteikumi autopārvadājumu jomā (B8-0543/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Bruno Gollnisch. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Julian Assange lietu (B8-0544/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par slavenu Veneto reģiona pilsētu nosaukumu nelikumīgu izmantošanu komerciāliem mērķiem Eiropas Savienībā un trešās valstīs (B8-0548/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par talidomīdu (B8-0551/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piesārņotu lauksaimniecības produktu importu (B8-0553/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kārtības uzturēšanas spēku apstākļiem Itālijā (B8-0554/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumu ieviešanu pārtikas izšķērdēšanas ierobežošanai (B8-0555/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodolobjektu drošību Beļģijā (B8-0556/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teroristu iefiltrēšanos starp Itālijā un Eiropā ieceļojošiem migrantiem (B8-0558/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par urbumiem jūras gultnē piekrastes zonā (B8-0559/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tiesību aktu nostiprināšanu Itālijā ražotu produktu un Itālijas vīna nozares aizsardzībai (B8-0560/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES un Turcijas nolīguma neefektivitāti (B8-0561/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Nīderlandes referenduma par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu sekām (B8-0563/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līdzekļiem, lai nepieļautu paredzamo haizivju izzušanu (B8-0564/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par PVN apgrieztas maksāšanas kārtību (B8-0565/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu suverēno tiesību zaudēšanu noteikt sarunu par transatlantisko nolīgumu saturu (B8-0566/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Junkera plāna nepiemērotību publisko ieguldījumu atjaunošanai (B8-0567/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumu izmantošanu kapitāla plūsmu svārstīgumu ierobežošanai (B8-0568/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas īstenoto dempingu jauno energoavotu automobiļu nozarē (B8-0569/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finanšu sektora pārmērīgu attīstību un tā ietekmi uz reālo ekonomiku (B8-0570/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aicinājumu sadarbībā ar starptautisko kopienu aktīvāk vērsties pret Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolbruņošanās ambīcijām (B8-0571/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aktīvāku rīcību nolūkā veicināt nodarbošanos ar sportu un panākt īstenu tiesību uz sportu atzīšanu (B8-0574/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pretterorisma rīcības plāna īstenošanu Eiropā pēc Briseles uzbrukumiem (B8-0575/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tirgus un Itālijas ražotāju aizsardzību pēc Ķīnas tomātu koncentrāta importa rekordliela pieauguma Eiropā (B8-0576/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu Fonderie Pisano (B8-0577/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par biomasas spēkstacijām (B8-0578/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde un Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noguldījumu kompensēšanu (B8-0579/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par efektīvāku regulējuma vienkāršošanu nolūkā palielināt Eiropas tirgus pievilcību, īpašu uzmanību pievēršot jaunuzņēmumu inkubatoriem (B8-0613/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu ieviest stingrākus regulējuma mehānismus attiecībā uz izejvielu izcelsmi liellopu gaļas produktos ar AĢIN marķējumu (B8-0614/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par konkrētu pasākumu pieņemšanu attiecībā uz organisko mēslojumu, lai lauksaimnieciskajai darbībai būtu pozitīva ietekme uz vidi (B8-0615/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par malāriju pasaulē (B8-0616/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vides un cilvēka veselības aizsardzību (B8-0617/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas 2014/59/ES atcelšanu (B8-0618/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par banku pašu kapitāla prasību palielināšanu (B8-0619/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dublinas III regulas reformu (B8-0620/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 2. jūnija lēmumu)

CONT komiteja
- 2015. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli (2016/2098(INI))
(atzinums: REGI)
- 2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2016/2097(INI))
(atzinums: LIBE, REGI)

DEVE komiteja
- Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (2016/2094(INI))

ECON komiteja
- Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (2016/2100(INI))
(atzinums: INTA, IMCO)
- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2016/2099(INI))
(atzinums: DEVE, INTA, BUDG)
- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (2016/2101(INI))
(atzinums: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL komiteja
- Eiropas sociālo tiesību pīlārs (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(atzinums: ECON)

FEMM komiteja
- Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un un klīniskās pētniecības jomā (2016/2096(INI))
(atzinums: DEVE, ITRE)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

BUDG komiteja
- Bēgļu krīzes risināšana Eiropā: ES ārējās darbības nozīme (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET, DEVE
atzinums: BUDG, LIBE

AFET komiteja
- Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: AFET

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 2. jūnija lēmumu)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)
-
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (2016/2101(INI))
(atzinums: CULT, IMCO, REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants), BUDG (Reglamenta 54. pants))

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2016/2099(INI))
(atzinums: EVE, INTA, BUDG (Reglamenta 54. pants)

INTA komiteja (Reglamenta 54. pants)
- Trešo valstu preču un produktu piekļuve Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības prečuun pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem (COM(2016)00342012/0060(COD))

atzinums: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 2. jūnija lēmumu)

LIBE, FEMM komiteja (Reglamenta 55. pants)
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu (2016/0062(NLE))


12. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 7. jūnijs

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) (Nr. 0415/2016); (*) (Nr. 0416/2016); (*) (Nr. 0417/2016); (*) (Nr. 0418/2016); (*) (Nr. 0419/2016); Detlef Zöllner (Nr. 0420/2016); (*) (Nr. 0421/2016); Paola Daniela Mangano (Nr. 0422/2016); (*) (Nr. 0423/2016); (*) (Nr. 0424/2016); (*) (Nr. 0425/2016); (*) (Nr. 0426/2016); (*) (Nr. 0427/2016); Marco Magnani (Nr. 0428/2016); (*) (Nr. 0429/2016); (*) (Nr. 0430/2016); (*) (Nr. 0431/2016); Tóth Zoltán (Nr. 0432/2016); Alessandro Fabbri (Nr. 0433/2016); (*) (Nr. 0434/2016); (*) (Nr. 0435/2016); Bogdan Răducanu (Nr. 0436/2016); (*) (Nr. 0437/2016); (*) (Nr. 0438/2016); (*) (Nr. 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0440/2016); (*) (Nr. 0441/2016); (*) (Nr. 0442/2016); Jean Doignie (Nr. 0443/2016); (*) (Nr. 0444/2016); (*) (Nr. 0445/2016); (*) (Nr. 0446/2016); (*) (Nr. 0447/2016); Antonio Petruccelli (Nr. 0448/2016); Massimo Gottardo (Nr. 0449/2016); (*) (Nr. 0450/2016); Renzo Venturini (Nr. 0451/2016); Silvia Venturini (Nr. 0452/2016); (*) (Nr. 0453/2016); (*) (Nr. 0454/2016); (*) (Nr. 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (Nr. 0456/2016); Rosette Rovers (Nr. 0457/2016); (*) (Nr. 0458/2016); (*) (Nr. 0459/2016); Massimo Gottardo (Nr. 0460/2016); (*) (Nr. 0461/2016); Michele Gottardo (Nr. 0462/2016); Michele Gottardo (Nr. 0463/2016); (*) (Nr. 0464/2016); Emanuele Lupo (Nr. 0465/2016); (*) (Nr. 0466/2016); (*) (Nr. 0467/2016); (*) (Nr. 0468/2016); (*) (Nr. 0469/2016); (*) (Nr. 0470/2016); Pasquale Annunziata (Nr. 0471/2016); (*) (Nr. 0472/2016); (*) (Nr. 0473/2016); (*) (Nr. 0474/2016); (*) (Nr. 0475/2016); (*) (Nr. 0476/2016); (*) (Nr. 0477/2016); (*) (Nr. 0478/2016); Oliver Bretz (Nr. 0479/2016); (*) (Nr. 0480/2016); (*) (Nr. 0481/2016); (*) (Nr. 0482/2016); (*) (Nr. 0483/2016); (*) (Nr. 0484/2016); (*) (Nr. 0485/2016); (*) (Nr. 0486/2016); (*) (Nr. 0487/2016); (*) (Nr. 0488/2016); (*) (Nr. 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (Nr. 0490/2016); (*) (Nr. 0491/2016); (*) (Nr. 0492/2016); (*) (Nr. 0493/2016); (*) (Nr. 0494/2016); (*) (Nr. 0495/2016); (*) (Nr. 0496/2016); Simon Reinelt (Nr. 0497/2016); (*) (Nr. 0498/2016); (*) (Nr. 0499/2016); (*) (Nr. 0500/2016); (*) (Nr. 0501/2016); (*) (Nr. 0502/2016); (*) (Nr. 0503/2016); (*) (Nr. 0504/2016); (*) (Nr. 0505/2016); (*) (Nr. 0506/2016); (*) (Nr. 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (Nr. 0508/2016); Andrej Mecava (Nr. 0509/2016); (*) (Nr. 0510/2016); (*) (Nr. 0511/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0512/2016); Eleni Maravelia (Nr. 0513/2016); (*) (Nr. 0514/2016); (*) (Nr. 0515/2016); (*) (Nr. 0516/2016); (*) (Nr. 0517/2016); (*) (Nr. 0518/2016); (*) (Nr. 0519/2016); (*) (Nr. 0520/2016); Luciana Degli Esposti (Nr. 0521/2016); Morten B Nielsen (Nr. 0522/2016); (*) (Nr. 0523/2016); José Lacalle Márquez (Nr. 0524/2016); (*) (Nr. 0525/2016); (*) (Nr. 0526/2016); (*) (Nr. 0527/2016); (*) (Nr. 0528/2016); Simon Reinelt (Nr. 0529/2016); (*) (Nr. 0530/2016); (*) (Nr. 0531/2016); Oliver Bretz (Nr. 0532/2016); Antonio Petruccelli (Nr. 0533/2016); Rui Martins (Nr. 0534/2016); (*) (Nr. 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0536/2016); Diana Wierzchos (Nr. 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0538/2016); (*) (Nr. 0539/2016); (*) (Nr. 0540/2016); (*) (Nr. 0541/2016); (*) (Nr. 0542/2016); (*) (Nr. 0543/2016); (*) (Nr. 0544/2016); (*) (Nr. 0545/2016).


13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2016. gada 22. un 23. jūnijā.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Juridisks paziņojums - Privātuma politika