Indeks 
Protokół
PDF 266kWORD 245k
Czwartek, 9 czerwca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Kambodża
  
3.2.Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia
  
3.3.Wietnam
 4.Głosowanie
  
4.1.Kambodża (głosowanie)
  
4.2.Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia (głosowanie)
  
4.3.Wietnam (głosowanie)
  
4.4.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II (głosowanie)
  
4.5.Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I (głosowanie)
  
4.6.Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (głosowanie)
  
4.7.Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 9.Informacje dotyczące negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (debata)
 10.Składanie dokumentów
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Petycje
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000067/2016), które skierował Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner rozwinęła pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Nadine Morano w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Zoltán Balczó niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Głos zabrał Reinhard Bütikofer w sprawie wystąpienia Christosa Stylianidesa.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Martina Werner, w imieniu komisji ITRE, w sprawie konkurencyjności europejskiej branży    zaopatrzenia kolei (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 9.6.2016.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 8.6.2016)


3.1. Kambodża

Projekty rezolucji B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Krzysztof Hetman i Dita Charanzová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Jonathan Arnott i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 9.6.2016.


3.2. Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia

Projekty rezolucji B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey i Ilhan Kyuchyuk przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 9.6.2016.


3.3. Wietnam

Projekty rezolucji B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers i Frédérique Ries przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Mélenchona, Andi Cristea w imieniu grupy S&D (Przewodniczący zwrocił uwagę, że Parlament broni praw człowieka w każdym miejscu na świecie), Bas Belder w imieniu grupy ECR, Diane James w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis i Amjad Bashir.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin i Seán Kelly.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 9.6.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.40 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Fulvio Martusciello (przewodniczący Delegacji do spraw Stosunków z Izraelem), aby wyrazić solidarność Parlamentu z rodzinami 4 ofiar wczorajszej strzelaniny w Tel Awiwie.


4.1. Kambodża (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 czerwca 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 i B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0753/2016

(zastępujący B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 i B8-0772/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Urmas Paet, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 czerwca 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 i B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0755/2016

(zastępujący B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 i B8-0770/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés i David McAllister, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Ulrike Müller, w imieniu grupy ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero i Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0275)


4.3. Wietnam (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 8 czerwca 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 i B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0754/2016

(zastępujący B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 i B8-0767/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés i David McAllister, w imieniu grupy PPE

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Notis Marias, w imieniu grupy ECR;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet i Petras Auštrevičius, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0276)


4.4. Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0156/2016)


(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2016)0277)


4.5. Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0278)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0278)


4.6. Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2016), które skierowali Pavel Svoboda i Heidi Hautala, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Rozporządzenie w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Projekt rezolucji B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0279)


4.7. Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000067/2016), które skierował Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE: Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Projekt rezolucji B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0280)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Seán Kelly.


6. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD) - COM(2016)0363)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec od jutra, tj. od dnia 10 czerwca 2016 r.


9. Informacje dotyczące negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2016), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Informacje dotyczące negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola rozwinęła pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa i Andiego Cristeę, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane James, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Diane James w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Francisco Assis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego, Stanislav Polčák i Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Jozo Radoš.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr2006/2004 idyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

CULT, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub zportów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Projet Extension du bâtiment - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach.)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie filtrów cząstek stałych (B8-0503/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wpływu rynków na innowacyjność przedsiębiorstw (B8-0542/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwej konkurencji związanej z systemem kabotażu w transporcie lądowym (B8-0543/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Projekt rezolucji w sprawie Juliana Assange’a (B8-0544/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezprawnego używania nazw słynnych miast regionu Wenecja Euganejska w celach handlowych w UE oraz w państwach trzecich (B8-0548/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie talidomidu (B8-0551/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie importu skażonych produktów rolno-spożywczych (B8-0553/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie stanu organów ścigania we Włoszech (B8-0554/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie podjęcia środków mających na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności (B8-0555/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa terenów obiektów jądrowych w Belgii (B8-0556/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie infiltracji terrorystów wśród migrantów przybywających do Włoch i do Europy (B8-0558/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie odwiertów w przybrzeżnych strefach dna morskiego (B8-0559/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony włoskiej produkcji i włoskiego sektora wina (B8-0560/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nieskuteczności porozumienia UE–Turcja (B8-0561/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji niderlandzkiego referendum na temat układu o stowarzyszeniu z Ukrainą (B8-0563/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie środków zapobiegania planowemu wytępieniu rekinów (B8-0564/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT (B8-0565/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie utraty suwerennego prawa państw do stanowienia prawa w związku z negocjacjami w sprawie partnerstwa transatlantyckiego (B8-0566/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie niewystarczalności planu Junckera dla przywrócenia inwestycji publicznych (B8-0567/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie środków kontrolnych mających na celu ograniczenie zmienności przepływów finansowych (B8-0568/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie praktyk dumpingowych stosowanych przez Chiny w sektorze pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (B8-0569/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nadmiernego rozrostu sektora finansowego i jego wpływu na gospodarkę realną (B8-0570/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby większego zaangażowania, we współpracy ze społecznością międzynarodową, w powstrzymywanie nuklearnych ambicji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (B8-0571/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia działań na rzecz podkreślenia roli uprawiania sportu i uznania istnienia prawdziwego prawa do sportu (B8-0574/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia planu działania dotyczącego zwalczania terroryzmu w Europie w związku z zamachami w Brukseli (B8-0575/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony rynku europejskiego i włoskich producentów w związku z rekordowym wzrostem przywozu do Europy koncentratu pomidorowego z Chin (B8-0576/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie odlewni Pisano (B8-0577/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie elektrowni na biomasę (B8-0578/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

CULT

- Dominique Bilde i Bernard Monot. Projekt rezolucji w sprawie oprocentowania depozytów (B8-0579/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie skuteczniejszego upraszczania przepisów w celu zwiększania atrakcyjności rynku europejskiego ze szczególnym odniesieniem do inkubatorów przedsiębiorczości (B8-0613/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bardziej rygorystycznych mechanizmów prawnych dotyczących pochodzenia surowców do produkcji wyrobów z mięsa wołowego posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) (B8-0614/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przyjęcia konkretnych środków w zakresie nawozów organicznych, aby działalność rolnicza miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne (B8-0615/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przypadków malarii na świecie (B8-0616/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego (B8-0617/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Bernard Monot. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia dyrektywy 2014/59/UE o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (B8-0618/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie podnoszenia wymogów w zakresie funduszy własnych banków (B8-0619/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reformy rozporządzenia Dublin III (B8-0620/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 2 czerwca 2016 r.)

komisja CONT
- Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (2016/2098(INI))
(opinia: REGI)
- Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2016/2097(INI))
(opinia: LIBE, REGI)

komisja DEVE
- Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (2016/2094(INI))

komisja ECON
- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2016/2100(INI))
(opinia: INTA, IMCO)
- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2016/2099(INI))
(opinia: DEVE, INTA, BUDG)
- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (2016/2101(INI))
(opinia: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

komisja EMPL
- Europejski filar praw socjalnych (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(opinia: ECON)

komisja FEMM
- Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (2016/2096(INI))
(opinia: DEVE, ITRE)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja BUDG

- Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w Europie: rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET, DEVE
opinia: BUDG, LIBE

komisja AFET

- Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 2 czerwca 2016 r.)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)
- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (2016/2101(INI))
(opinia: CULT, IMCO, REGI, EMPL
(art. 54 Regulaminu), BUDG (art. 54 Regulaminu))

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2016/2099(INI))
(opinia: DEVE, INTA, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja INTA (art. 54 Regulaminu)
- Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016)00342012/0060(COD))
opinia: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 2 czerwca 2016 r.)

komisje LIBE, FEMM (art. 55 Regulaminu)

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2016/0062(NLE))   


12. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 7 czerwca 2016 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) (nr 0415/2016); (*) (nr 0416/2016); (*) (nr 0417/2016); (*) (nr 0418/2016); (*) (nr 0419/2016); Detlef Zöllner (nr 0420/2016); (*) (nr 0421/2016); Paola Daniela Mangano (nr 0422/2016); (*) (nr 0423/2016); (*) (nr 0424/2016); (*) (nr 0425/2016); (*) (nr 0426/2016); (*) (nr 0427/2016); Marco Magnani (nr 0428/2016); (*) (nr 0429/2016); (*) (nr 0430/2016); (*) (nr 0431/2016); Tóth Zoltán (nr 0432/2016); Alessandro Fabbri (nr 0433/2016); (*) (nr 0434/2016); (*) (nr 0435/2016); Bogdan Răducanu (nr 0436/2016); (*) (nr 0437/2016); (*) (nr 0438/2016); (*) (nr 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (nr 0440/2016); (*) (nr 0441/2016); (*) (nr 0442/2016); Jean Doignie (nr 0443/2016); (*) (nr 0444/2016); (*) (nr 0445/2016); (*) (nr 0446/2016); (*) (nr 0447/2016); Antonio Petruccelli (nr 0448/2016); Massimo Gottardo (nr 0449/2016); (*) (nr 0450/2016); Renzo Venturini (nr 0451/2016); Silvia Venturini (nr 0452/2016); (*) (nr 0453/2016); (*) (nr 0454/2016); (*) (nr 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (nr 0456/2016); Rosette Rovers (nr 0457/2016); (*) (nr 0458/2016); (*) (nr 0459/2016); Massimo Gottardo (nr 0460/2016); (*) (nr 0461/2016); Michele Gottardo (nr 0462/2016); Michele Gottardo (nr 0463/2016); (*) (nr 0464/2016); Emanuele Lupo (nr 0465/2016); (*) (nr 0466/2016); (*) (nr 0467/2016); (*) (nr 0468/2016); (*) (nr 0469/2016); (*) (nr 0470/2016); Pasquale Annunziata (nr 0471/2016); (*) (nr 0472/2016); (*) (nr 0473/2016); (*) (nr 0474/2016); (*) (nr 0475/2016); (*) (nr 0476/2016); (*) (nr 0477/2016); (*) (nr 0478/2016); Oliver Bretz (nr 0479/2016); (*) (nr 0480/2016); (*) (nr 0481/2016); (*) (nr 0482/2016); (*) (nr 0483/2016); (*) (nr 0484/2016); (*) (nr 0485/2016); (*) (nr 0486/2016); (*) (nr 0487/2016); (*) (nr 0488/2016); (*) (nr 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (nr 0490/2016); (*) (nr 0491/2016); (*) (nr 0492/2016); (*) (nr 0493/2016); (*) (nr 0494/2016); (*) (nr 0495/2016); (*) (nr 0496/2016); Simon Reinelt (nr 0497/2016); (*) (nr 0498/2016); (*) (nr 0499/2016); (*) (nr 0500/2016); (*) (nr 0501/2016); (*) (nr 0502/2016); (*) (nr 0503/2016); (*) (nr 0504/2016); (*) (nr 0505/2016); (*) (nr 0506/2016); (*) (nr 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (nr 0508/2016); Andrej Mecava (nr 0509/2016); (*) (nr 0510/2016); (*) (nr 0511/2016); Francesco Orbitello (nr 0512/2016); Eleni Maravelia (nr 0513/2016); (*) (nr 0514/2016); (*) (nr 0515/2016); (*) (nr 0516/2016); (*) (nr 0517/2016); (*) (nr 0518/2016); (*) (nr 0519/2016); (*) (nr 0520/2016); Luciana Degli Esposti (nr 0521/2016); Morten B Nielsen (nr 0522/2016); (*) (nr 0523/2016); José Lacalle Márquez (nr 0524/2016); (*) (nr 0525/2016); (*) (nr 0526/2016); (*) (nr 0527/2016); (*) (nr 0528/2016); Simon Reinelt (nr 0529/2016); (*) (nr 0530/2016); (*) (nr 0531/2016); Oliver Bretz (nr 0532/2016); Antonio Petruccelli (nr 0533/2016); Rui Martins (nr 0534/2016); (*) (nr 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0536/2016); Diana Wierzchos (nr 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (nr 0538/2016); (*) (nr 0539/2016); (*) (nr 0540/2016); (*) (nr 0541/2016); (*) (nr 0542/2016); (*) (nr 0543/2016); (*) (nr 0544/2016); (*) (nr 0545/2016).


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 22 i 23 czerwca 2016 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności