Zoznam 
Zápisnica
PDF 262kWORD 242k
Štvrtok, 9. júna 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistan: situácia väzňov svedomia
  3.3.Vietnam
 4.Hlasovanie
  4.1.Kambodža (hlasovanie)
  4.2.Tadžikistan: situácia väzňov svedomia (hlasovanie)
  4.3.Vietnam (hlasovanie)
  4.4.Podporovanie voľného pohybu zjednodušením prijímania určitých verejných listín ***II (hlasovanie)
  4.5.Prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ ***I (hlasovanie)
  4.6.Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (hlasovanie)
  4.7.Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Pozícia Rady v prvom čítaní
 9.Informácie o rokovaniach o medzinárodných dohodách (rozprava)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Petície
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000067/2016), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Nadine Morano v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

V rozprave vystúpil Reinhard Bütikofer k vystúpeniu Christosa Stylianidesa.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Martina Werner, v mene výboru ITRE, o konkurencieschopnosti európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 9.6.2016.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 8.6.2016 .)


3.1. Kambodža

Návrhy uznesenia B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Krzysztof Hetman a Dita Charanzová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 9.6.2016.


3.2. Tadžikistan: situácia väzňov svedomia

Návrhy uznesenia B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey a Ilhan Kyuchyuk uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 9.6.2016.


3.3. Vietnam

Návrhy uznesenia B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers a Frédérique Ries uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea v mene skupiny S&D (predsedajúci poznamenal, že Parlament obhajuje ľudské práva všade vo svete), Bas Belder v mene skupiny ECR, Diane James v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis a Amjad Bashir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 9.6.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Fulvio Martusciello (predseda Delegácie pre vzťahy s Izraelom), aby vyjadril solidaritu Parlamentu s rodinami štyroch obetí prestrelky, ku ktorej došlo včera v Tel-Avive.


4.1. Kambodža (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. júna 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesenia B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 a B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0753/2016

(nahrádzajúci B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 a B8-0772/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadžikistan: situácia väzňov svedomia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. júna 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesenia B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 a B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0755/2016

(nahrádzajúci B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 a B8-0770/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés a David McAllister v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Ulrike Müller v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vietnam (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. júna 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesenia B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 a B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0754/2016

(nahrádzajúci B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 a B8-0767/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés a David McAllister v mene skupiny PPE

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0276)


4.4. Podporovanie voľného pohybu zjednodušením prijímania určitých verejných listín ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0156/2016)


(Potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0277)


4.5. Prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd Európskej únie [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0278)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0278)


4.6. Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000079/2016), ktorú položil Pavel Svoboda a Heidi Hautala, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Návrh uznesenia B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0279)


4.7. Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000067/2016), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE: Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Návrh uznesenia B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0280)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei a Stanislav Polčák

Správa: Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Stanislav Polčák

Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predsedajúci oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (05581/1/2016 - C8-0188/2016 – 2013/0027(COD) - COM(2016)0363)

predložené gestorskému výboru: IMCO

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 10. júna 2016.


9. Informácie o rokovaniach o medzinárodných dohodách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000029/2016), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Informácie týkajúce sa rokovaní o medzinárodných dohodách (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola rozvinul otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andrejs Mamikins a Andi Cristea, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane James, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Diane James v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Francisco Assis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Seán Kelly, Stanislav Polčák a Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Jozo Radoš.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Text s významom pre EHP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Projet Extension du bâtiment - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o filtroch tuhých častíc (B8-0503/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vplyve trhov na inováciu podnikov (B8-0542/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nekalej súťaži zapríčinenej pevninským kabotážnym režimom (B8-0543/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Návrh uznesenia o prípade Juliana Assangea (B8-0544/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nedovolenom používaní mien známych miest v Benátsku na komerčné účely v EÚ a krajinách mimo EÚ (B8-0548/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o lieku talidomid (B8-0551/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dovoze kontaminovaných agropotravinárskych výrobkov (B8-0553/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o stave poriadkových síl v Taliansku (B8-0554/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na obmedzenie plytvania potravinami (B8-0555/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti jadrových areálov v Belgicku (B8-0556/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o infiltrácii teroristov medzi migrantov prichádzajúcich do Talianska a do Európy (B8-0558/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o hlbinných vrtoch v pobrežných oblastiach (B8-0559/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení európskych právnych predpisov na ochranu talianskej produkcie a talianskeho sektora vinohradníctva a vinárstva (B8-0560/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o neúčinnosti dohody medzi EÚ a Tureckom (B8-0561/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dôsledkoch holandského referenda o dohode o pridružení s Ukrajinou (B8-0563/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o možnostiach ako zabrániť programovému vyhynutiu žralokov (B8-0564/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o režime prenesenia daňovej povinnosti (B8-0565/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o strate zvrchovaného práva štátov tvoriť právne predpisy v rámci rokovaní o transatlantickej zmluve (B8-0566/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o Junckerovom pláne, ktorý je nedostatočný na oživenie verejných investícií (B8-0567/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o opatreniach na obmedzenie volatilných pohybov kapitálu (B8-0568/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dumpingu z Číny v odvetví vozidiel využívajúcich nové zdroje energie (B8-0569/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hypertrofii finančného sektora a jej vplyve na reálnu ekonomiku (B8-0570/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o väčšiu spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom s cieľom zabrániť jadrovým ambíciám Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (B8-0571/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí ďalších významných opatrení na podporu športových činností a uznávanie existencie skutočného práva na šport (B8-0574/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vykonávaní akčného plánu na boj proti terorizmu v Európe po útokoch v Bruseli (B8-0575/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane európskeho trhu a talianskych výrobcov v dôsledku rekordného nárastu dovozu paradajkového koncentrátu z Číny do Európy (B8-0576/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o zlievarni Fonderie Pisano (B8-0577/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o elektrárňach na biomasu (B8-0578/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde a Bernard Monot. Návrh uznesenia o úročení vkladov (B8-0579/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zjednodušení právnych predpisov zameranom na zvýšenie atraktivity európskeho trhu s osobitným dôrazom na podnikateľské inkubátory (B8-0613/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe prísnejších regulačných mechanizmov týkajúcich sa pôvodu surovín použitých u výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa s CHZO (B8-0614/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí konkrétnych opatrení v oblasti organických hnojív, aby poľnohospodárska činnosť mala pozitívny vplyv na životné prostredie (B8-0615/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o malárii vo svete (B8-0616/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane životného prostredia a ľudského zdravia (B8-0617/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Bernard Monot. Návrh uznesenia o zrušení smernice 2014/59/EÚ o ozdravení a riešení krízových situácií úverových inštitúcií (B8-0618/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zvýšení požiadaviek na vlastné zdroje bánk (B8-0619/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reforme nariadenia Dublin III (B8-0620/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. júna 2016)

výbor CONT

- Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (2016/2098(INI))
(stanovisko: REGI)

- Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom (2016/2097(INI))
(stanovisko: LIBE, REGI)

výbor DEVE

- Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (2016/2094(INI))

výbor ECON

- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (2016/2100(INI))
(stanovisko: INTA, IMCO)

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2016/2099(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (2016/2101(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

výbor EMPL

- Európsky pilier sociálnych práv (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor FEMM

- Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (2016/2096(INI))
(stanovisko: DEVE, ITRE)

Zmena pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor BUDG

- Riešenie utečeneckej krízy v Európe: úloha vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET, DEVE
stanovisko: BUDG, LIBE

výbor AFET
- Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: AFET

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. júna 2016)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (2016/2101(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))
- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2016/2099(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Prístup tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a postupy podporujúce rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín COM(2016)00342012/0060(COD))
stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. júna 2016)

výbory LIBE, FEMM (článok 55 rokovacieho poriadku)

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene Európskej únie (2016/0062(NLE))   


12. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 7. júna 2016

(*) Meno je utajené.

(*) (č.° 0415/2016); (*) (č.° 0416/2016); (*) (č.° 0417/2016); (*) (č.° 0418/2016); (*) (č.° 0419/2016); Detlef Zöllner (č.° 0420/2016); (*) (č.° 0421/2016); Paola Daniela Mangano (č.° 0422/2016); (*) (č.° 0423/2016); (*) (č.° 0424/2016); (*) (č.° 0425/2016); (*) (č.° 0426/2016); (*) (č.° 0427/2016); Marco Magnani (č.° 0428/2016); (*) (č.° 0429/2016); (*) (č.° 0430/2016); (*) (č.° 0431/2016); Tóth Zoltán (č.° 0432/2016); Alessandro Fabbri (č.° 0433/2016); (*) (č.° 0434/2016); (*) (č.° 0435/2016); Bogdan Răducanu (č.° 0436/2016); (*) (č.° 0437/2016); (*) (č.° 0438/2016); (*) (č.° 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (č.° 0440/2016); (*) (č.° 0441/2016); (*) (č.° 0442/2016); Jean Doignie (č.° 0443/2016); (*) (č.° 0444/2016); (*) (č.° 0445/2016); (*) (č.° 0446/2016); (*) (č.° 0447/2016); Antonio Petruccelli (č.° 0448/2016); Massimo Gottardo (č.° 0449/2016); (*) (č.° 0450/2016); Renzo Venturini (č.° 0451/2016); Silvia Venturini (č.° 0452/2016); (*) (č.° 0453/2016); (*) (č.° 0454/2016); (*) (č.° 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (č.° 0456/2016); Rosette Rovers (č.° 0457/2016); (*) (č.° 0458/2016); (*) (č.° 0459/2016); Massimo Gottardo (č.° 0460/2016); (*) (č.° 0461/2016); Michele Gottardo (č.° 0462/2016); Michele Gottardo (č.° 0463/2016); (*) (č.° 0464/2016); Emanuele Lupo (č.° 0465/2016); (*) (č.° 0466/2016); (*) (č.° 0467/2016); (*) (č.° 0468/2016); (*) (č.° 0469/2016); (*) (č.° 0470/2016); Pasquale Annunziata (č.° 0471/2016); (*) (č.° 0472/2016); (*) (č.° 0473/2016); (*) (č.° 0474/2016); (*) (č.° 0475/2016); (*) (č.° 0476/2016); (*) (č.° 0477/2016); (*) (č.° 0478/2016); Oliver Bretz (č.° 0479/2016); (*) (č.° 0480/2016); (*) (č.° 0481/2016); (*) (č.° 0482/2016); (*) (č.° 0483/2016); (*) (č.° 0484/2016); (*) (č.° 0485/2016); (*) (č.° 0486/2016); (*) (č.° 0487/2016); (*) (č.° 0488/2016); (*) (č.° 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (č.° 0490/2016); (*) (č.° 0491/2016); (*) (č.° 0492/2016); (*) (č.° 0493/2016); (*) (č.° 0494/2016); (*) (č.° 0495/2016); (*) (č.° 0496/2016); Simon Reinelt (č.° 0497/2016); (*) (č.° 0498/2016); (*) (č.° 0499/2016); (*) (č.° 0500/2016); (*) (č.° 0501/2016); (*) (č.° 0502/2016); (*) (č.° 0503/2016); (*) (č.° 0504/2016); (*) (č.° 0505/2016); (*) (č.° 0506/2016); (*) (č.° 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (č.° 0508/2016); Andrej Mecava (č.° 0509/2016); (*) (č.° 0510/2016); (*) (č.° 0511/2016); Francesco Orbitello (č.° 0512/2016); Eleni Maravelia (č.° 0513/2016); (*) (č.° 0514/2016); (*) (č.° 0515/2016); (*) (č.° 0516/2016); (*) (č.° 0517/2016); (*) (č.° 0518/2016); (*) (č.° 0519/2016); (*) (č.° 0520/2016); Luciana Degli Esposti (č.° 0521/2016); Morten B Nielsen (č.° 0522/2016); (*) (č.° 0523/2016); José Lacalle Márquez (č.° 0524/2016); (*) (č.° 0525/2016); (*) (č.° 0526/2016); (*) (č.° 0527/2016); (*) (č.° 0528/2016); Simon Reinelt (č.° 0529/2016); (*) (č.° 0530/2016); (*) (č.° 0531/2016); Oliver Bretz (č.° 0532/2016); Antonio Petruccelli (č.° 0533/2016); Rui Martins (č.° 0534/2016); (*) (č.° 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (č.° 0536/2016); Diana Wierzchos (č.° 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (č.° 0538/2016); (*) (č.° 0539/2016); (*) (č.° 0540/2016); (*) (č.° 0541/2016); (*) (č.° 0542/2016); (*) (č.° 0543/2016); (*) (č.° 0544/2016); (*) (č.° 0545/2016).


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 22. a 23. júna 2016.


15. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia