Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. juuni 2016 - Brüssel

10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad mahu ülempiiri reguleerimise korda ning teabe esitamist läbipaistvuse ja muude arvutuste eesmärgil (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses äritegevuses kasutatavate kellade täpsust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. juunil 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmiskohtade poolt tehingute täitmise kvaliteedi kohta avaldatavat teavet (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 8. juunil 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse teavet, mille investeerimisühingud avaldavad igal aastal täitmiskohtade tunnusandmete ja korralduste täitmise kvaliteedi kohta (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 8. juuni 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse finantslepinguid käsitlevat miinimumteavet, mida üksikasjalikud andmed peaksid sisaldama, ja asjaolusid, mille korral see nõue tuleks kehtestada (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 I ja III lisa pärast Indoneesiaga vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist FLEGT-litsentsimissüsteemi rakendamiseks puidu impordi suhtes Euroopa Liitu (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 10. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse nõudeid turutegemise lepingute ja skeemide kohta (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tuletislepingute otsest, olulist ja prognoositavat mõju liidus ning normidest ja kohustustest kõrvalekaldumise ärahoidmist (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus omandiõiguse osalise üleandmise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artikli 76 alusel kaitstavate kokkulepete klasside kohta C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. märtsil 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud nõukogu taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuust 3 kuuni:

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad korraldatud teabele juurdepääsu liidu tasandil (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. mail 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 54)
nõuandev komisjon: JURI (kodukorra artikkel 54)

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1222/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))


Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. mail 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.


Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika