Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2015 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 1/2016 – EU-Udenrigstjenesten (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 11/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-03/C/16 – Revisionsretten (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-04/T/16 – Revisionsretten (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-05/A/16 – Revisionsretten (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-06/T/16 – Revisionsretten (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

ITRE, INTA

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

2) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- Betænkning om opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (2015/2281(INI)) - CULT - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE - Ordfører: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Betænkning om statusrapporten om vedvarende energi (2016/2041(INI)) - ITRE - Ordfører: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Betænkning om rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - ITRE - Ordfører: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE - Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik