Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. juuni 2016 - Brüssel

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2016 - Euroopa välisteenistus (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 11/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-03/C/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/A/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimise kohta (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

ITRE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vatu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ECON, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendikomisjonide esitatud raportid:

- Raport hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmete kohta (2015/2281(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelist raamlepingut Liibanoni Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Raport taastuvenergia kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta 2016/2041(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Raport energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) rakendamise aruande kohta (2015/2232(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika