Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. birželio 22 d. - Briuselis

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2016. EIVT (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 11/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/C/16. Audito Rūmai (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-04/T/16. Audito Rūmai (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-05/A/16. Audito Rūmai (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-06/T/16. Audito Rūmai (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Tarptautinio mokslo ir technologijų centro veiklos tęsimo sudarymo (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

ITRE, INTA

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ECON, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr.445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033m. (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo (2015/2281(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Pranešimas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos (COM(2015)0293 - 2016/2041(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Pranešimas dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimo ataskaitos (2015/2232(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika