Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 22. junij 2016 - Bruselj

11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 2/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Prerazporeditev proračunskih sredstev 1/2016 – ESZD (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-03/C/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-04/T/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-05/A/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-06/T/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

ITRE, INTA

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ECON, CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

2) Od parlamentarnih odborov smo prejeli naslednja poročila:

- Poročilo o nadaljnji obravnavi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (2015/2281(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Libanonske republike v programih Unije (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Poročilo o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Poročilo o poročilu o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov