Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. júna 2016 - Brusel

17. Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc a Laura Agea.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský a Elmar Brok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia