Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

17. Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc och Laura Agea.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský och Elmar Brok.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand och Eleftherios Synadinos.

Talare: Tibor Navracsics och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy