Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2677(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000082/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000082/2016 (B8-0706/2016)

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 20
CRE 22/06/2016 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

20. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000082/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου