Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0060(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0208/2016

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0289

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

21. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * (συζήτηση)
CRE

Έκθεσησχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Ο Jean-Marie Cavada παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Jean-Marie Cavada.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου