Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2281(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2016

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0291

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

22. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) [2015/2281(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Ο Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Ruža Tomašić και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου