Показалец 
Протокол
PDF 264kWORD 202k
Сряда, 22 юни 2016 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Тържествено заседание - Държавата Израел
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на делегациите
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Позиции на Съвета на първо четене
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Трансфер на бюджетни кредити
 15.Ред на работа
 16.Кланетата в Източно Конго (разискване)
 17.Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм (разискване)
 18.Състав на комисиите
 19.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)
 20.Санкции от страна на САЩ, имащи отражение върху търговските дейности на ЕС в Иран (разискване)
 21.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * - Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (разискване)
 22.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (разискване)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.10 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят почете паметта на Джо Кокс, депутатката от Лейбъристката партия, която беше убита в своя избирателен район, в четвъртък, 16 юни 2016 г. в Бирстал (Обединено кралство).

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят направи изявление, в което осъди нападението в Орландо (САЩ) на 12 юни 2016 г. и убийството на двамата полицаи в Манянвил (Франция) на 13 юни 2016 г.

Председателят предаде съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите и изрази благодарност на всички служители на органите за сигурност, които бранят демокрацията и гражданите.


3. Тържествено заседание - Държавата Израел

От 15.15 ч. до 15.50 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай обръщението на Реувен Ривлин, президент на Държавата Израел.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Изказаха се: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek и Alojz Peterle.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Jakop Dalunde, считано от 7 юни 2016 г.


6. Състав на делегациите

По искане на групата GUE/NGL Парламентът утвърди следното назначение:

- Делегация към Смесената парламентарна комисия ЕС- Бивша югославска република Македония: Kostas Chrysogonos


7. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията REGI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P7_TA(2013)0482(COR02)) на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246— C7-0107/2013— 2011/0276(COD)) - комисия REGI

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета председателят на Парламента ще подпише, по време на настоящата месечна сесия, следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския Парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 23 юни 2016 г.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за механизма за праг на обема и предоставянето на информация за целите на прозрачността и други изчисления (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 7 юни 2016 г. (и удължаване с един допълнителен месец по искане на Съвета)

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 8 юни 2016 г. (и удължаване с един допълнителен месец по искане на Съвета)

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 8 юни 2016 г. (и удължаване с един допълнителен месец по искане на Съвета)

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя минимален набор от информация за финансовите договори, която следва да се съдържа в подробната документация, и обстоятелствата, при които следва да се наложи изискването (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 7 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, след като е сключено споразумение за доброволно партньорство с Индонезия за Схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейския съюз (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 10 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за приемане на програмата от ad hoc модули за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти по отношение на преките, съществени и предвидими последици от договорите за деривати в рамките на Съюза и за предотвратяване на заобикалянето на правилата и задълженията (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юни 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения е удължен:

- Делегиран регламент на Комисията относно класовете споразумения, които, в съответствие с член 76 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на защита при частично прехвърляне на собствеността C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 март 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 3 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентата комисия:

– Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за достъп на равнище ЕС до регламентираната информация – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 19 май 2016 г. по искане на компетентата комисия.


Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 54 от Правилника за дейността)
становище: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

– Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014 по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и на техните подкатегории – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))


Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 май 2016 г. по искане на компетентата комисия.


Разглеждане в комисия: водеща: ECON


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Трансфер на бюджетни кредити INF 2/2016 - ЕСВД (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

ITRE, INTA

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ECON, CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
В съответствие с член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

2) Следните документи бяха внесени от парламентарни комисии:

- Доклад относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (2015/2281(INI)) - CULT - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Ливан за общите принципи на участие на Република Ливан в програми на Съюза (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Препоръка относно проект за решение на Съвета относно сключването на протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Доклад относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (2016/2041(INI)) - ITRE - Докладчик: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Доклад относно доклада за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) (2015/2232(INI)) - ITRE - Докладчик: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE - Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON - Докладчик: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с членXXIV , алинея6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз;

- Допълнителен протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия;

- Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021г.;

- Допълнителен протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000082/2016) зададен от Bernd Lange и Marietje Schaake, от името на комисията INTA, към Комисията: Въздействие на санкциите от страна на Съединените щати върху стопанската дейност на предприятия от ЕС в Иран (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) зададен от Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál и Michał Boni, от името на групата PPE, към Комисията: Предаване на лични данни на Китай - каква защита за гражданите на ЕС? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз е уведомил бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 06/2016 , DEC 07/2016 и DEC 09/2016 Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Съда на ЕС INF/4/2016.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономическии социален комитет INF/2/2016.


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората месечна сесия през юни 2016 г. (PE 584.729/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Председателят, със съгласието на политическите групи, предложи в дневния ред да бъде добавено изявление на Съвета и на Комисията на тема „Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм“ след изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Кланетата в Източно Конго“ и да се добави въпроса с искане за устен отговор „Трансфер на лични данни в Китай: каква е защитата на гражданите на ЕС?“ в дневния ред на месечната сесия през юли.

Парламентът изрази съгласието си за тези предложения.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.


16. Кланетата в Източно Конго (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Кланетата в Източно Конго (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena и Anna Elżbieta Fotyga.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Tibor Navracsics.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ангел Джамбазки и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Мария Габриел, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan и Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano и Marlene Mizzi, от името на групата S&D, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini и Laura Agea, от името на групата EFDD, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 23.6.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


17. Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Tibor Navracsics (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc и Laura Agea.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Ангел Джамбазки, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský и Elmar Brok.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Bert Koenders.

Разискването приключи.


18. Състав на комисиите

По искане на групата S&D Парламентът ратифицира следното назначаване:

комисия ECON: Pedro Silva Pereira


19. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)

Изявление на Комисията: Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto и Helmut Scholz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


20. Санкции от страна на САЩ, имащи отражение върху търговските дейности на ЕС в Иран (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000082/2016) зададен от Bernd Lange и Marietje Schaake, от името на комисията INTA, към Комисията: Въздействие на санкциите от страна на Съединените щати върху стопанската дейност на предприятия от ЕС в Иран (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, и Marietje Schaake, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Damiano Zoffoli, Николай Бареков, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell и Lampros Fountoulis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Georgios Epitideios.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


21. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * - Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada представя докладите.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Jean-Marie Cavada.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 23.6.2016 г и точка 8.10 от протокола от 23.6.2016 г г.


22. Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (разискване)

Доклад относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) [2015/2281(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказа се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Silvia Costa, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu и Ángela Vallina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Ruža Tomašić и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 23.6.2016 г г.


23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo и Victor Negrescu.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 584.729/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.05 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Правна информация - Политика за поверителност