Seznam 
Zápis
PDF 244kWORD 192k
Středa, 22. června 2016 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Slavnostní zasedání – Stát Izrael
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v delegacích
 7.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Postoje Rady v 1. čtení
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Texty dohod dodané Radou
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Převody prostředků
 15.Plán práce
 16.Masakry ve východním Kongu (rozprava)
 17.Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu (rozprava)
 18.Členství ve výborech
 19.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 20.Dopad amerických sankcí na obchodní činnost podniků z EU v Íránu (rozprava)
 21.Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství * – Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství * (rozprava)
 22.Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (rozprava)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:10.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda vzdal čest památce britské poslankyně Labouristické strany Jo Coxové, která byla ve čtvrtek 16. června 2016 zavražděna před svou volební kanceláří v Birstallu (Spojené království).

Parlament držel minutu ticha.

Předseda učinil prohlášení, v němž odsoudil útok v Orlandu (USA) ze dne 12. června 2016 a vraždu páru policistů ve francouzském Magnanville ze dne 13. června 2016.

Předseda jménem Parlamentu projevil soustrast rodinám obětí a poděkoval všem členům bezpečnostních složek, kteří chrání demokracii a občany.


3. Slavnostní zasedání – Stát Izrael

U příležitosti projevu prezidenta Státu Izrael Reuvena Rivlina se od 15:15 do 15:50 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vystoupili: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek a Alojz Peterle.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 7. června 2016 platnost mandátu Jakopa Dalundeho.


6. Členství v delegacích

Parlament na žádost skupiny GUE/NGL schválil toto jmenování:

- delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Kostas Chrysogonos


7. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor REGI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava (P7_TA(2013)0482(COR02)) k nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 ospolečných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova aEvropském námořním arybářském fondu, oobecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a ozrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013, s. 320) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - výbor REGI

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že předseda Parlamentu spolu s předsedou Rady podepíšou v průběhu tohoto dílčího zasedání níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

předáno příslušnému výboru: INTA

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

předáno příslušnému výboru: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 23. června 2016.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. června 2016

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde oregulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 7. června 2016 (plus prodloužení o jeden měsíc na žádost Rady)

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 8. června 2016 (plus prodloužení o jeden měsíc na žádost Rady)

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 8. června 2016 (plus prodloužení o jeden měsíc na žádost Rady)

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde oregulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací ofinančních smlouvách, které by měly být obsaženy vpodrobných záznamech, aokolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 7. června 2016

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohyI a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. června 2016

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde oregulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 10. června 2016

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019 až 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. června 2016

předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. června 2016

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. června 2016

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se derivátových smluv s přímým, podstatným a předvídatelným dopadem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. června 2016

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u nějž byla prodloužena lhůta pro vznesení námitky:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o třídách ujednání, které mají být chráněny v případě částečného převodu vlastnického práva v souladu s článkem 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. března 2016

prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž byla lhůta na žádost příslušného výboru prodloužena z 1 na 3 měsíce:

– nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))
lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. května 2016, na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 54 jednacího řádu)

stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

– nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))
lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. května 2016, na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků INF 2/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Převod prostředků 1/2016 – ESVČ (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-03/C/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-05/A/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-06/T/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

ITRE, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností nazvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON, CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) parlamentními výbory byly předloženy tyto zprávy:

- Zpráva o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (2015/2281(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Zpráva o zprávě o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (2016/2041(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Zpráva ke zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanovují opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, jménem Evropské unie (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Zpráva k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 aXXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí vlistině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii;

- Dodatkový protokol kdohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím;

- Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021;

- Dodatkový protokol kdohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou.


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000082/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Marietje Schaake za výbor INTA Komisi: Dopad amerických sankcí na obchodní činnost podniků z EU v Íránu (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016), kterou pokládají Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál a Michał Boni za skupinu PPE Komisi: Předávání osobních údajů do Číny – a ochrana občanů EU? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Převody prostředků

V souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala Rada Evropské unie rozpočtový orgán o souhlasu s převody prostředků DEC 06/2016, DEC 07/2016 a DEC 09/2016, oddíl III – Komise.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl Rozpočtový výbor, že nevznese námitku proti převodu prostředků Soudního dvora INF/4/2016.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl Rozpočtový výbor, že nevznese námitku proti převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF/2/2016.


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého dílčího červnového plenárního zasedání (PE 584.729/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Předseda, který jedná na základě souhlasu politických skupin, navrhuje zapsat na pořad jednání prohlášení Rady a Komise na téma „Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu“ po prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Masakry ve východním Kongu“ a zapsat otázku k ústnímu zodpovězení na téma „Předávání osobních údajů do Číny – a ochrana občanů EU?“ na pořad jednání červencového zasedání.

Parlament s těmito návrhy vyjadřuje souhlas.

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.


16. Masakry ve východním Kongu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Masakry ve východním Kongu (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena a Anna Elżbieta Fotyga.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis a Franz Obermayr.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke za skupinu ECR o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan a Krzysztof Hetman za skupinu PPE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano a Marlene Mizzi za skupinu S&D o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 23.6.2016.

(Zasedání bylo na okamžik přerušeno.)


17. Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Tibor Navracsics (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc a Laura Agea.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský a Elmar Brok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Bert Koenders.

Rozprava skončila.


18. Členství ve výborech

Na žádost skupiny S&D Parlament potvrzuje následující jmenování:

výbor ECON: Pedro Silva Pereira


19. Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (rozprava)

Prohlášení Komise: Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto a Helmut Scholz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


20. Dopad amerických sankcí na obchodní činnost podniků z EU v Íránu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000082/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Marietje Schaake za výbor INTA Komisi: Dopad amerických sankcí na obchodní činnost podniků z EU v Íránu (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Victor Boştinaru za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, a Marietje Schaake za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell a Lampros Fountoulis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


21. Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství * – Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství * (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada uvedl zprávy.

Vystoupil: Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Jean-Marie Cavada.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 23.6.2016 a bod 8.10 zápisu ze dne 23.6.2016.


22. Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (rozprava)

Zpráva o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupila Michaela Šojdrová za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Silvia Costa za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu a Ángela Vallina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 23.6.2016.


23. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo a Victor Negrescu.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 584.729/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Právní upozornění - Ochrana soukromí