Indeks 
Protokol
PDF 246kWORD 169k
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Højtideligt møde - Staten Israel
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Valgs prøvelse
 6.Delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Bevillingsoverførsler
 15.Arbejdsplan
 16.Massakrer i det østlige Congo (forhandling)
 17.Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning
 19.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (forhandling)
 20.Amerikanske sanktioner med konsekvenser for EU's økonomiske aktiviteter i Iran (forhandling)
 21.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * - Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (forhandling)
 22.Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (forhandling)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.10.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden ærede mindet om Jo Cox, britisk Labour-politiker og medlem af parlamentet, som var blevet dræbt foran sit kampagnekontor i Birstall (Det Forenede Kongerige) torsdag den 16. juni 2016.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte attentatet i Orlando (USA) den 12. juni 2016 og drabet på et politibetjentpar i Magnanville (Frankrig) den 13. juni 2016.

Formanden kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier og takkede alle de ansatte i sikkerhedsorganerne, som beskytter demokratiet og borgerne.


3. Højtideligt møde - Staten Israel

Fra kl. 15.15 til 15.50 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Reuven Rivlin, Staten Israels præsident.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Talere: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek og Alojz Peterle.


5. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Jakop Dalundes mandat med virkning fra den 7. juni 2016.


6. Delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

- Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Kostas Chrysogonos


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget REGI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA(2013)0482(COR02)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2013)0482 – (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at formanden for Parlamentet under den indeværende mødeperiode sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD)).


9. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

henvist til kor. udv.: INTA

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

henvist til kor. udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 23. juni 2016.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. juni 2016 (plus forlængelse med en måned på Rådets anmodning)

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2016 (plus forlængelse med en måned på Rådets anmodning)

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om investeringsselskabers årlige offentliggørelse af oplysninger om handelssteders identitet og kvaliteten af ordreudførelsen (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2016 (plus forlængelse med en måned på Rådets anmodning)

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer et minimumssæt af oplysninger om finansielle kontrakter, der bør være omfattet af de detaljerede registre, og de omstændigheder, hvorunder dette krav bør gælde (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 som opfølgning på en frivillig partnerskabsaftale med Indonesien om en FLEGT-licensordning for import af træ til Den Europæiske Union (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juni 2016

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juni 2016

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af krav til aftaler og ordninger om prisstillelse (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. juni 2016

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om derivatkontrakters direkte, væsentlige og forudsigelige virkning i Unionen og forhindring af omgåelse af regler og forpligtelser (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (C(2016)01372 – 2016/2620(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2016

Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for indsigelse var blevet forlænget fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen 19. maj 2016 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 54)
Rådg. udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter og til fastlæggelse af underkategorier af globale systemisk vigtige institutter – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen 17. maj 2016 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2015 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 1/2016 – EU-Udenrigstjenesten (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 11/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-03/C/16 – Revisionsretten (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-04/T/16 – Revisionsretten (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-05/A/16 – Revisionsretten (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-06/T/16 – Revisionsretten (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

ITRE, INTA

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

2) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- Betænkning om opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (2015/2281(INI)) - CULT - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE - Ordfører: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Betænkning om statusrapporten om vedvarende energi (2016/2041(INI)) - ITRE - Ordfører: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Betænkning om rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - ITRE - Ordfører: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE - Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til landets tiltrædelse af Den Europæiske Union;

- Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge;

- Aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021);

- Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island.


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000082/2016) af Bernd Lange og Marietje Schaake for INTA til Kommissionen: Amerikanske sanktioner, som påvirker EU's erhvervsliv i Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) af Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál og Michał Boni for PPE-Gruppen til Kommissionen: Overførsel af personlige oplysninger til Kina - Hvilken beskyttelse har EU-borgerne? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016).


14. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af forslag til bevillingsoverførsel DEC 06/2016, DEC 07/2016 og DEC 09/2016 Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Domstolens bevillingsoverførsel INF/4/2016.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF/2/2016.


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juni II 2016 (PE 584.729/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at opføre en redegørelse ved Rådet og Kommissionen om "Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme" på dagsordenen efter redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Massakrer i det østlige Congo" og at opføre forespørgslen til mundtlig besvarelse om "Overførsel af personoplysninger til Kina: Hvordan beskyttes EU-borgere?" på dagsordenen for mødeperioden i juli.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Massakrer i det østlige Congo (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Massakrer i det østlige Congo (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Davor Ivo Stier, Maria Arena og Anna Elżbieta Fotyga.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki og Arne Gericke for ECR-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016)

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan og Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016)

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano og Marlene Mizzi for S&D-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016)

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini og Laura Agea for EFDD-Gruppen om massakrer i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016)

—    Michèle Rivasi og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016)

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 23.6.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)


17. Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc og Laura Agea.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský og Elmar Brok.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand og Eleftherios Synadinos.

Talere: Tibor Navracsics og Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Udvalgenes sammensætning

På anmodning af S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

ECON: Pedro Silva Pereira


19. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto og Helmut Scholz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Amerikanske sanktioner med konsekvenser for EU's økonomiske aktiviteter i Iran (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000082/2016) af Bernd Lange og Marietje Schaake for INTA til Kommissionen: Amerikanske sanktioner, som påvirker EU's erhvervsliv i Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell og Lampros Fountoulis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Georgios Epitideios.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * - Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada forelagde betænkningerne.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Talere: Tibor Navracsics og Jean-Marie Cavada.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 23.6.2016 og punkt 8.10 i protokollen af 23.6.2016.


22. Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (forhandling)

Betænkning om opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Silvia Costa for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu og Ángela Vallina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić og Ivan Jakovčić.

Talere: Tibor Navracsics og Zdzisław Krasnodębski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 23.6.2016.


23. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo og Victor Negrescu.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 584.729/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik