Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 259kWORD 209k
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Κράτος του Ισραήλ
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (συζήτηση)
 17.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών
 19.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 20.Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)
 21.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * (συζήτηση)
 22.Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.10.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη της Jo Cox, βρετανίδας βουλευτού του Εργατικού Κόμματος που δολοφονήθηκε έξω από το πολιτικό της γραφείο την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 στο Birstall (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία καταδικάζει την ένοπλη επίθεση στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών που σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου 2016 και τη δολοφονία δύο αστυνομικών στο Magnanville της Γαλλίας στις 13 Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαριστεί όλα τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που προστατεύουν τη δημοκρατία και τους πολίτες.


3. Πανηγυρική συνεδρίαση - Κράτος του Ισραήλ

(Από τις 15.15 έως τις 15.50 το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Ρόιβεν Ρίβλιν, προέδρου του Κράτους του Ισραήλ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Παρεμβαίνουν οι Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek και Alojz Peterle.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Jakop Dalunde με ισχύ από τις 7 Ιουνίου 2016.


6. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

- Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Κώστας Χρυσόγονος


7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή REGI διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P7_TA(2013)0482(COR02)) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2013)0482 - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - επιτροπή REGI

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί κατά την παρούσα περίοδο συνόδου στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 23 Ιουνίου 2016.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον μηχανισμό μέγιστου ορίου συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς της διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το επίπεδο ακριβείας των ρολογιών εργασίας (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Ιουνίου 2016 (συν παράταση ενός μηνός κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου)

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να δημοσιεύονται από τους τόπους εκτέλεσης για την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουνίου 2016 (συν παράταση ενός μηνός κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου)

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ετήσια δημοσίευση πληροφοριών από επιχειρήσεις επενδύσεων σχετικά με την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσης (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 8 Ιουνίου 2016 (συν παράταση ενός μηνός κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου)

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και των περιστάσεων στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου σύμφωνα με την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ινδονησία περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 10 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2019 έως 2021, με σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις συμφωνίες και τα συστήματα ειδικής διαπραγμάτευσης (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων παραγώγων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τον οποίο έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τις κατηγορίες συμφωνιών που προστατεύονται στο πλαίσιο μεταβίβασης εν μέρει περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο76 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Μαρτίου 2016

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 3μήνες, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών για τα οποία έχει παραταθεί η προθεσμία από τον 1 στους 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

– Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Μαΐου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

– Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας προσδιορισμού παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό υποκατηγοριών παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Μαΐου 2016, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2015 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1/2016- ΕΥΕΔ (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-03/C/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-04/T/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-05/A/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-06/T/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

ITRE, INTA

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπόλ (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ECON, CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

2) Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (2015/2281(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου σε προγράμματα της Ένωσης (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ) (2015/2232(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Έκθεση πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Bέλγιο – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας·

- Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021·

- Πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000082/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν 2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) που κατέθεσαν οι Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál και Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα - πώς προστατεύονται οι πολίτες της ΕΕ; (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ότι εγκρίνονται οι μεταφορές πιστώσεων DEC 06/2016 , DEC 07/2016 και DEC 09/2016 Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Δικαστηρίου INF/4/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF/2/2016.


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουνίου II 2016 (PE 584.729/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος προτείνει, με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία" μετά τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό" και να εγγράψει την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης "Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα: πώς προστατεύονται οι πολίτες της ΕΕ;" στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου του Ιουλίου.

Το Σώμα συνανινεί σε αυτές τις προτάσεις.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP))

Ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena και Anna Elżbieta Fotyga.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano και Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016

—    Michèle Rivasi και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


17. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (2016/2795(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Kati Piri, Czesław Hoc και Laura Agea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Ελένη Θεοχάρους, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský και Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα κυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή ECON: Pedro Silva Pereira


19. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (2016/2780(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto και Helmut Scholz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000082/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * (συζήτηση)

Έκθεσησχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Ο Jean-Marie Cavada παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Jean-Marie Cavada.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016.


22. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) [2015/2281(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Ο Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Ruža Tomašić και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016.


23. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Daniel Buda, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo και Victor Negrescu.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 584.729/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου