Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 169k
Kolmapäev, 22. juuni 2016 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Pidulik istung - Iisraeli Riik
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Tööplaan
 16.Tapatalgud Kongo idaosas (arutelu)
 17.Vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamine (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 20.USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (arutelu)
 21.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * - Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (arutelu)
 22.Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.10.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president mälestas leiboristist parlamendiliiget Jo Coxi, kes mõrvati oma valimisbüroo ees neljapäeval, 16. juunil 2016 Ühendkuningriigis Birstallis.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta mõistis hukka 12. juunil 2016 Ameerika Ühendriikides Orlandos toimunud terrorirünnaku ja politseinikest abielupaari tapmise Prantsusmaal Magnanville's 13. juunil 2016.

Parlamendi president esitas Euroopa Parlamendi nimel kaastundeavalduse ohvrite perekondadele ja tänas kõiki julgeolekuorganite liikmeid, kes kaitsevad demokraatiat ja kodanikke.


3. Pidulik istung - Iisraeli Riik

Kell 15.15 kuni 15.50 toimus parlamendi pidulik istung, kus esines sõnavõtuga Iisreali Riigi president Reuven Rivlin.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek ja Alojz Peterle.


5. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Jakop Dalunde mandaadi alates 7. juunist 2016.


6. Delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni GUE/NGL taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

- Delegatsioon ELi-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis: Kostas Chrysogonos


7. Parandus (kodukorra artikkel 231)

REGI-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P7_TA(2013)0482(COR02)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0482) (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Istungi juhataja teatas, et president kirjutab käesoleva osaistungjärgu ajal koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 23. juunist 2016.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad mahu ülempiiri reguleerimise korda ning teabe esitamist läbipaistvuse ja muude arvutuste eesmärgil (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses äritegevuses kasutatavate kellade täpsust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. juunil 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmiskohtade poolt tehingute täitmise kvaliteedi kohta avaldatavat teavet (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 8. juunil 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse teavet, mille investeerimisühingud avaldavad igal aastal täitmiskohtade tunnusandmete ja korralduste täitmise kvaliteedi kohta (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 8. juuni 2016 (millele lisandub ühekuuline pikendus nõukogu taotluse alusel)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse finantslepinguid käsitlevat miinimumteavet, mida üksikasjalikud andmed peaksid sisaldama, ja asjaolusid, mille korral see nõue tuleks kehtestada (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 I ja III lisa pärast Indoneesiaga vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist FLEGT-litsentsimissüsteemi rakendamiseks puidu impordi suhtes Euroopa Liitu (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 10. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse nõudeid turutegemise lepingute ja skeemide kohta (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tuletislepingute otsest, olulist ja prognoositavat mõju liidus ning normidest ja kohustustest kõrvalekaldumise ärahoidmist (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. juunil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus omandiõiguse osalise üleandmise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artikli 76 alusel kaitstavate kokkulepete klasside kohta C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. märtsil 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud nõukogu taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuust 3 kuuni:

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad korraldatud teabele juurdepääsu liidu tasandil (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. mail 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 54)
nõuandev komisjon: JURI (kodukorra artikkel 54)

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1222/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))


Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. mail 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.


Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2016 - Euroopa välisteenistus (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 11/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-03/C/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/A/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimise kohta (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

ITRE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vatu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ECON, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendikomisjonide esitatud raportid:

- Raport hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmete kohta (2015/2281(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelist raamlepingut Liibanoni Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Raport taastuvenergia kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta 2016/2041(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Raport energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) rakendamise aruande kohta (2015/2232(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus;

- Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokoll;

- Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021;

- Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu lisaprotokoll.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000082/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA komisjoni nimel komisjonile: USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016);

- (O-000091/2016), mille esitas(id) Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál ja Michał Boni fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Isikuandmete edastamine Hiinale - milline on ELi kodanike kaitse? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Assigneeringute ümberpaigutamine

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 06/2016 , DEC 07/2016 ja DEC 09/2016, III jagu – Komisjon.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamisele INF/4/2016.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF/2/2016.


15. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta juuni II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 584.729/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Parlamendi president tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku lisada päevakorda pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust tapatalgute kohta Kongo idaosas nõukogu ja komisjoni avaldus vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamise kohta ning lisada juuli osaistungjärgu päevakorda suuliselt vastatav küsiimus "Isikuandmete edastamine Hiinasse: kuidas kaitstakse ELi kodanikke" .

Parlament oli ettepanekutega nõus.

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


16. Tapatalgud Kongo idaosas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tapatalgud Kongo idaosas (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Davor Ivo Stier, Maria Arena ja Anna Elżbieta Fotyga.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan ja Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano ja Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi ja Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel tapatalgute kohta Kongo idaosas (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.6.2016 protokollipunkt 8.11.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


17. Vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamine (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) ja Tibor Navracsics (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc ja Laura Agea.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský ja Elmar Brok.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.


18. Parlamendikomisjonide koosseis

S&D fraktsiooni taotluse alusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

ECON-komisjon: Pedro Silva Pereira


19. Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)

Komisjoni avaldus: Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto ja Helmut Scholz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


20. USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000082/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA komisjoni nimel komisjonile: USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ja Lampros Fountoulis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


21. Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * - Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada tutvustas raporteid.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Jean-Marie Cavada.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.6.2016 protokollipunkt 8.9 ja 23.6.2016 protokollipunkt 8.10.


22. Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (arutelu)

Raport hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmete kohta [2015/2281(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võttis Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu ja Ángela Vallina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.6.2016 protokollipunkt 8.12.


23. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo ja Victor Negrescu.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 584.729/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika