Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 242kWORD 171k
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Juhlaistunto - Israel
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Määrärahojen siirrot
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Joukkomurhat Kongon itäosissa (keskustelu)
 17.Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen (keskustelu)
 18.Valiokuntien kokoonpano
 19.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 20.EU-maiden yrityksiin Iranissa vaikuttavat Yhdysvaltojen pakotteet (keskustelu)
 21.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * - Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (keskustelu)
 22.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.10.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies lausui muistosanat Britannian työväenpuolueen edustajalle Jo Coxille, joka murhattiin Birstallissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitsevan vaalitoimistonsa edessä torstaina 16. kesäkuuta 2016.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi Orlandossa, Yhdysvalloissa, 12. kesäkuuta 2016 tehdyn iskun ja Magnanvillessa, Ranskassa, 13. kesäkuuta 2016 tehdyn iskun, jossa kuoli poliisipariskunta.

Puhemies välitti parlamentin surunvalittelut uhrien perheille ja esitti kiitoksensa kaikille turvallisuusviranomaisille, jotka suojelevat demokratiaa ja kansalaisia.


3. Juhlaistunto - Israel

Parlamentti kokoontui klo 15.15 - 15.50 juhlaistuntoon Israelin presidentin Reuven Rivlinin pitämän puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek ja Alojz Peterle.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Jakop Dalunden valtakirjan päteväksi 7. kesäkuuta 2016 alkaen.


6. Valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

- valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Kostas Chrysogonos


7. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

REGI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA(2013)0482(COR02)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI-valiokunta

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies allekirjoittaa tämän istuntojakson aikana yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 23. kesäkuuta 2016.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2016 (määräaikaa jatkettiin kuukaudella neuvoston pyynnöstä)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 (määräaikaa jatkettiin kuukaudella neuvoston pyynnöstä)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 (määräaikaa jatkettiin kuukaudella neuvoston pyynnöstä)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään yksityiskohtaiseen kirjanpitoon vähintään sisällytettävät tiedot rahoitussopimuksista ja olosuhteet, joissa kyseinen vaatimus olisi asetettava (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteiden I ja III muuttamisesta Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevasta FLEGT-lupajärjestelmästä Indonesian tasavallan kanssa tehdyn vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen johdosta (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 10. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2019, 2020 ja 2021 ohjelmasta (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussopimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. maaliskuuta 2016

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta määräaika on muutettu yhdestä kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä säänneltyjen tietojen saantia unionin tasolla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

– Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2016 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2016 - EUH (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-03/C/16 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/T/16 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-05/A/16 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-06/T/16 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekemisestä (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

ITRE, INTA

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

2) Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seurannasta (2015/2281(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan puitesopimusta Libanonin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta (2016/2041(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Mietintö energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) täytäntöönpanokertomuksesta (2015/2232(INI)) – ITRE-valiokunta - Esittelijä: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

- Lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen

- Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä

- Lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen.


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000082/2016) Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU-maiden yrityksiin Iranissa vaikuttavat Yhdysvaltojen pakotteet (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál ja Michał Boni PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan - millaista suojaa unionin kansalaisille? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 06/2016, DEC 07/2016 ja DEC 09/2016, pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoa INF/4/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF/2/2016.


15. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun II 2016 (PE 584.729/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman "Joukkomurhat Kongon itäosissa" jälkeen esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausuma aiheesta "Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen" ja että heinäkuun istuntojakson esityslistalle otetaan suullisesti vastattava kysymys aiheesta "Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan – millaista suojaa unionin kansalaisille?".

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Joukkomurhat Kongon itäosissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Joukkomurhat Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Maria Arena ja Anna Elżbieta Fotyga.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016)

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016)

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano ja Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016)

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016)

—    Michèle Rivasi ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016)

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.11.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


17. Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Tibor Navracsics (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc ja Laura Agea.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský ja Elmar Brok.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ECON-valiokunta: Pedro Silva Pereira


19. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)

Komission julkilausuma: Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto ja Helmut Scholz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. EU-maiden yrityksiin Iranissa vaikuttavat Yhdysvaltojen pakotteet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000082/2016): Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU-maiden yrityksiin Iranissa vaikuttavat Yhdysvaltojen pakotteet (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ja Lampros Fountoulis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * - Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada esitteli mietinnöt.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Jean-Marie Cavada.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.10.


22. Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seurannasta [2015/2281(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski esitteli mietinnön.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu ja Ángela Vallina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.12.


23. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo ja Victor Negrescu.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 584.729/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö