Rodyklė 
Protokolas
PDF 243kWORD 197k
Trečiadienis, 2016 m. birželio 22 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Iškilmingas posėdis - Izraelio valstybė
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Delegacijų sudėtis
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Asignavimų perkėlimas
 15.Darbų programa
 16.Žudynės rytinėje Kongo dalyje (diskusijos)
 17.Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija (diskusijos)
 18.Komitetų sudėtis
 19.Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (diskusijos)
 20.JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane (diskusijos)
 21.Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * - Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (diskusijos)
 22.Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimas (diskusijos)
 23.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.10 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pagerbė Didžiosios Britanijos Leiboristų partijos narės Jo Cox, nužudytos 2016 m. birželio 16 d., ketvirtadienį, netoli savo kampanijos biuro Bristolyje (Didžioji Britanija) atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame pasmerkė 2016 m. birželio 12 d. įvykdytą išpuolį Orlando mieste (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir policininkų poros nužudymą Manjanvilyje (Prancūzija) 2016 m. birželio 13 d.

Pirmininkas perdavė Parlamento užuojautą aukų šeimoms ir padėkojo visiems saugumo organų nariams, kurie saugo demokratiją ir piliečius.


3. Iškilmingas posėdis - Izraelio valstybė

Izraelio valstybės prezidento Reuveno Rivlino kalbos proga 15.15–15.50 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Kalbėjo: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek ir Alojz Peterle.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2016 m. birželio 7 d. patvirtinti Jakop Dalunde įgaliojimus.


6. Delegacijų sudėtis

GUE/NGL frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

- Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Kostas Chrysogonos


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

REGI komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320), klaidų ištaisymas (P7_TA(2013)0482(COR02)) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI komitetas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku per šią mėnesinę sesiją pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

perduota atsakingam komitetui: INTA

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. birželio 23 d.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas apimties viršutinės ribos mechanizmo ir informacijos teikimo skaidrumo ir kitų skaičiavimų tikslams techniniais reguliavimo standartais (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 7 d. (pridedamas papildomas mėnesio trukmės laikotarpis, kurio paprašė Taryba)

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su sandorių vykdymo kokybės duomenimis, kuriuos turi skelbti vykdymo vietos (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. (Tarybai paprašius pridedamas papildomas mėnesio trukmės laikotarpis)

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. (Tarybai paprašius pridedamas papildomas mėnesio trukmės laikotarpis)

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama būtiniausia finansinių sutarčių informacija, kuri turėtų būti pateikiama išsamiuose dokumentuose, ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas turėtų būti taikomas (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, su Indonezija sudarius savanoriškos partnerystės susitarimą dėl FLEGT licencijavimo schemos, taikomos į Europos Sąjungą importuojamai medienai, iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir III priedai (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2019–2021m. ad hoc modulių programa (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais reikalavimus dėl rinkos formavimo susitarimų ir sistemų (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tiesioginiu, svarbiu ir iš anksto numatomu išvestinių finansinių priemonių sutarčių poveikiu Sąjungoje ir su taisyklių bei pareigų vengimo prevencija (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl tam tikrų klasių susitarimų, saugotinų atliekant dalinį nuosavybės perdavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES 76 straipsnį C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 18 d.

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 3 mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto, kuriam kompetentingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių buvo pratęstas terminas, projektas:

– Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos lygio prieigos prie reglamentuojamos informacijos techninių reguliavimo standartų papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 19 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

– Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatoma metodika, skirta pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms nustatyti ir pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų pategorėms apibrėžti, iš dalies pakeičiamas deleguotasis reglamentas(ES) Nr. 1222/2014 (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 17 d. kompetentingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2016. EIVT (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 11/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/C/16. Audito Rūmai (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-04/T/16. Audito Rūmai (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-05/A/16. Audito Rūmai (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-06/T/16. Audito Rūmai (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Tarptautinio mokslo ir technologijų centro veiklos tęsimo sudarymo (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

ITRE, INTA

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ECON, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr.445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033m. (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo (2015/2281(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Pranešimas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos (COM(2015)0293 - 2016/2041(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Pranešimas dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimo ataskaitos (2015/2232(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos(GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą;

- Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas protokolas;

- Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo;

- Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas protokolas


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000082/2016), kurį pateikė Bernd Lange ir Marietje Schaake INTA komiteto vardu Komisijai: JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016), kurį pateikė Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál ir Michał Boni PPE frakcijos vardu Komisijai: Asmens duomenų perdavimas į Kiniją. Kaip apsaugomi ES piliečiai? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtinti asignavimų perkėlimai Nr. DEC 06/2016, DEC 07/2016 ir DEC 09/2016, III skirsnis — Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimo Nr. INF/4/2016.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimo Nr. INF/2/2016.


15. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis II 2016 birželio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 584.729/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

Pirmininkas pasiūlė, frakcijoms pritarus, po Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo dėl „Žudynių rytinėje Kongo dalyje“ į darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl „Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencijos“, o klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, "Asmens duomenų perdavimas į Kiniją. Kokia bus ES piliečių apsauga?" įtraukti į liepos mėnesio sesijos darbotvarkę.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.


16. Žudynės rytinėje Kongo dalyje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žudynės rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Maria Arena ir Anna Elżbieta Fotyga.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan ir Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano ir Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 23 protokolo 8.11 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


17. Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Tibor Navracsics (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc ir Laura Agea.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský ir Elmar Brok.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


18. Komitetų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

ECON komitetas: Pedro Silva Pereira


19. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto ir Helmut Scholz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


20. JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000082/2016), kurį pateikė Bernd Lange ir Marietje Schaake INTA komiteto vardu Komisijai: JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ir Lampros Fountoulis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


21. Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * - Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada pristatė pranešimus.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liadh Ní Riada), Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Jean-Marie Cavada.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 23 protokolo 8.9 punktas ir 2016 06 23 protokolo 8.10 punktas.


22. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo [2015/2281(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu ir Ángela Vallina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Zdzisław Krasnodębski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 23 protokolo 8.12 punktas.


23. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo ir Victor Negrescu.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 584.729/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Teisinė informacija - Privatumo politika