Index 
Notulen
PDF 248kWORD 173k
Woensdag 22 juni 2016 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Plechtige vergadering - Israël
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Bloedbaden in Oost-Congo (debat)
 17.Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme (debat)
 18.Samenstelling commissies
 19.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 20.Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor EU-bedrijven in Iran (debat)
 21.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * - De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (debat)
 22.Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (debat)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.10 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter herdenkt het Britse Labour-parlementslid Jo Cox die op donderdag 16 juni 2016 vermoord werd voor de deur van haar campagnekantoor in Birstall (Verenigd Koninkrijk).

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de aanslag in Orlando (Verenigde Staten) op 12 juni 2016 veroordeelt, alsmede de aanslag op een politiekoppel in Magnanville (Frankrijk) op 13 juni 2016.

De Voorzitter betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankt alle medewerkers van de veiligheidsinstanties die de democratie en de burgers beschermen.


3. Plechtige vergadering - Israël

Van 15.15 uur tot 15.50 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Reuven Rivlin, president van Israël.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek en Alojz Peterle.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Jakop Dalunde met ingang van 7 juni 2016.


6. Samenstelling delegaties

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

- Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Kostas Chrysogonos


7. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie REGI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P7_TA(2013)0482(COR02)) op Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - Commissie REGI

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement in de loop van deze vergaderperiode tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

verwezen naar ten principale: INTA

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 23 juni 2016, in.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren : 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2016 (met verlenging van nog 1 maand op verzoek van de Raad)

Verwezen naar ten principa: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die door plaatsen van uitvoering over de kwaliteit van uitvoering van transacties moeten worden bekendgemaakt (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2016 (met verlenging van nog 1 maand op verzoek van de Raad)

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de jaarlijkse openbaarmaking door beleggingsondernemingen van informatie over de identiteit van plaatsen van uitvoering en over de kwaliteit van de uitvoering (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2016 (met verlenging van nog 1 maand op verzoek van de Raad)

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor een minimumpakket aan informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet zijn vervat, en voor de omstandigheden waaronder het vereiste moet worden opgelegd (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad naar aanleiding van een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst met Indonesië inzake een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Unie (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juni 2016

Verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 10 juni 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juni 2016

Verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificering van de vereisten inzake marketmakingovereenkomsten en -regelingen (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 juni 2016

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende het rechtstreekse, substantiële en te voorziene effect van derivatencontracten binnen de Unie en het voorkomen van de ontwijking van voorschriften en verplichtingen (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de categorieën regelingen die moeten worden beschermd ingeval van gedeeltelijke eigendomsoverdracht uit hoofde van artikel 76 van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 maart 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden op verzoek van de Raad

Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

– Gedelegeerde verordening houdende aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toegang tot gereglementeerde informatie op het niveau van de Unie – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 mei 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.

Verwezen naar ten principale: ECON (artikel 54 van het Reglement)
Advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

– Gedelegeerde verordening tot wijziging van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 mei 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.

Verwezen naar ten principale: ECON


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2016 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving 1/2016- EDEO (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 11/2016 – Afdeling III – Commissie (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-03/C/16 - Europese rekenkamer (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-04/T/16 - Europese rekenkamer (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-05/A/16 - Europese rekenkamer (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-06/T/16 - Europese rekenkamer (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

ITRE, INTA

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen het ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China en Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ECON, CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr.445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

2) De volgende verslagen zijn ingediend door de parlementaire commissies:

- Verslag over de follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (2015/2281(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Libanon aan programma’s van de Unie (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen,Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Verslag over het voortgangsverslag hernieuwbare energie (2016/2041(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Verslag over het verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - commissie JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikelXXIV, lid6, en artikelXXVIII van de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie;

- Aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen;

- Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021;

- Aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000082/2016) van Bernd Lange en Marietje Schaake, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor Europese bedrijven in Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) van Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál en Michał Boni, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Overdracht van persoonsgegevens aan China - hoe worden de EU-burgers beschermd? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de kredietoverschrijven DEC 06/2016 , DEC 07/2016 en DEC 09/2016 Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen kredietoverschrijving INF/4/2016 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen kredietoverschrijving INF/2/2016 van het Europees Economisch en Sociaal Comité.


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni II 2016 (PE 584.729/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

De Voorzitter stelt met de instemming van de fracties voor een verklaring van de Raad en de Commissie over "Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme" op de agenda te plaatsen, na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Bloedbaden in Oost-Congo", en de mondelinge vraag "Overdracht van persoonsgegevens aan China: op welke manier kunnen EU-burgers beschermd worden?" op de agenda te plaatsen voor de vergaderperiode van juli.

Het Parlement gaat akkoord met deze voorstellen.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Bloedbaden in Oost-Congo (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Davor Ivo Stier, Maria Arena en Anna Elżbieta Fotyga.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis en Franz Obermayr.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan en Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano en Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 23.6.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


17. Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Tibor Navracsics (lid van de Commissie) leggen verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc en Laura Agea.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský en Elmar Brok.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.


18. Samenstelling commissies

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON: Pedro Silva Pereira


19. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)

Verklaring van de Commissie: Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto en Helmut Scholz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


20. Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor EU-bedrijven in Iran (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000082/2016) van Bernd Lange en Marietje Schaake, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor Europese bedrijven in Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell en Lampros Fountoulis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


21. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * - De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Jean-Marie Cavada.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 23.6.2016 en punt 8.10 van de notulen van 23.6.2016.


22. Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (debat)

Verslag over de follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu en Ángela Vallina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Ruža Tomašić en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 23.6.2016.


23. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo en Victor Negrescu.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 584.729/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Juridische mededeling - Privacybeleid