Indeks 
Protokół
PDF 253kWORD 200k
Środa, 22 czerwca 2016 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Uroczyste posiedzenie - Państwo Izrael
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład delegacji
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Przesunięcie środków
 15.Porządek obrad
 16.Masakry we wschodniej części Konga (debata)
 17.Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata)
 18.Skład komisji
 19.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata)
 20.Wpływ sankcji USA na przedsiębiorstwa UE w Iranie (debata)
 21.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * – Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (debata)
 22.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.10.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący oddał cześć pamięci Jo Cox, brytyjskiej posłanki z Partii Pracy, która została zamordowana przed swoim biurem poselskim w czwartek 16 czerwca 2016 r. w Birstall (Zjednoczone Królestwo).

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym potępił zamach dokonany w Orlando (Stany Zjednoczone) w dniu 12 czerwca 2016 r. oraz zamordowanie pary policjantów w Magnanville (Francja) w dniu 13 czerwca 2016 r.

Przewodniczący w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował wszystkim pracownikom organów bezpieczeństwa strzegącym demokracji i obywateli.


3. Uroczyste posiedzenie - Państwo Izrael

W godz. od 15.15 do 15.50 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Re’uwena Riwlina, prezydenta Państwa Izrael.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrali: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek i Alojz Peterle.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Jakopa Dalundego ze skutkiem od dnia 7 czerwca 2016 r.


6. Skład delegacji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament zatwierdził następującą nominację:

- Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Kostas Chrysogonos


7. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja REGI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie (P7_TA(2013)0482(COR02)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia (P7_TA(2013)0482) – (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) – komisja REGI

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przewodniczący Parlamentu przystąpi podczas bieżącej sesji miesięcznej do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - (2013/0279(COD)) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – (2013/0302(COD)) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec od jutra, tj. od dnia 23 czerwca 2016 r.


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących mechanizmu pułapu wolumenu oraz przekazywania informacji na potrzeby przejrzystości i innych wyliczeń (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących poziomu dokładności zegarów służbowych (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 czerwca 2016 r. (dodatkowo przedłużony o 1 miesiąc na wniosek Rady)

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2016 r. (dodatkowo przedłużony o 1 miesiąc na wniosek Rady)

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2016 r. (dodatkowo przedłużony o 1 miesiąc na wniosek Rady)

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zestaw informacji dotyczących umów finansowych, które to informacje należy uwzględnić w szczegółowym rejestrze, oraz okoliczności, w jakich należy nakładać ten wymóg (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi w zakresie umów o realizowanie funkcji animatora rynku i programów dotyczących realizowania funkcji animatora rynku (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów pochodnych wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, dla którego przedłużono termin wniesienia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art.76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 marca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące na wniosek Rady.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, dla których na wniosek właściwej komisji termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 maja 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
Komisja opiniodawcza: JURI (art. 54 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 maja 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków INF 2/2015 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Przesunięcie środków 1/2016- SEAE (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2016 - Sekcja III - Komisja (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-03/C/16– Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/T/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/A/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/T/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

ITRE, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) Porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ECON, CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Zgodnie z art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

2) Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie dotyczące działań następczych w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (2015/2281(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (2016/2041(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) (2015/2232(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej;

- Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii;

- Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021;

- Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000082/2016) które skierowali Bernd Lange i Marietje Schaake, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Sankcje USA uderzające w unijne przedsiębiorstwa w Iranie (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) które skierowali Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál i Michał Boni, w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przekazywanie danych osobowych do Chin – jak chronić obywateli UE? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 06/2016, DEC 07/2016 i DEC 09/2016 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości INF/4/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF/2/2016.


15. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji czerwcowej w 2016 r. (PE 584.729/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Przewodniczący zaproponował w porozumieniu z grupami politycznymi wpisanie do porządku obrad oświadczenia Rady i Komisji w sprawie zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie masakry we wschodniej części Konga, a także wpisanie do porządku obrad lipcowej sesji plenarnej pytania wymagającego odpowiedzi ustnej na temat: „Transfer danych osobowych do Chin: jaka ochrona dla obywateli UE”.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Masakry we wschodniej części Konga (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Masakry we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena i Anna Elżbieta Fotyga.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan i Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano i Marlene Mizzi w imieniu grupy S&D, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini i Laura Agea w imieniu grupy EFDD, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 23.6.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil)


17. Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios, niezrzeszony, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc i Laura Agea.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský i Elmar Brok.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


18. Skład komisji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja ECON: Pedro Silva Pereira


19. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata)

Oświadczenie Komisji: Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto i Helmut Scholz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


20. Wpływ sankcji USA na przedsiębiorstwa UE w Iranie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000082/2016) które skierowałli Bernd Lange i Marietje Schaake, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Sankcje USA uderzające w unijne przedsiębiorstwa w Iranie (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell i Lampros Fountoulis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


21. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * – Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych [COM(2016)0106 – C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] – Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich [COM(2016)0107 – C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] – Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liadh Ní Riadę, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Jean-Marie Cavada.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 23.6.2016 i pkt 8.10 protokołu z dnia 23.6.2016.


22. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (debata)

Sprawozdanie dotyczące działań następczych w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrała Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskego, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu i Ángela Vallina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Zdzisław Krasnodębski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 23.6.2016.


23. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo i Victor Negrescu.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 584.729/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności