Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 203k
Miercuri, 22 iunie 2016 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Ședință solemnă - Statul Israel
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componența delegațiilor
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Depunere de documente
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Transferuri de credite
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Masacrele din estul Congo (dezbatere)
 17.Prevenirea radicalizării care conduce la terorism și extremism violent (dezbatere)
 18.Componența comisiilor
 19.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)
 20.Impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților desfășurate în Iran de întreprinderile UE (dezbatere)
 21.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale * - Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (dezbatere)
 22.Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (dezbatere)
 23.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.10.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele a adus un omagiu lui Jo Cox, deputată laburistă britanică, ucisă în fața biroului său de campanie din Birstall, joi, 16 iunie 2016 (Regatul Unit).

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Președintele a făcut o declarație, condamnând atentatul de la Orlando (Statele Unite), din 12 iunie 2016 și asasinarea cuplului de polițiști la Magnanville (Franța), din 13 iunie 2016.

Președintele a transmis condoleanțele Parlamentului familiilor victimelor și a mulțumit tuturor membrilor organelor de securitate care apără cetățenii și democrația.


3. Ședință solemnă - Statul Israel

De la 15.15 la 15.50, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Reuven Rivlin, Președintele Statului Israel.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

Au intervenit: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek și Alojz Peterle.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Jakop Dalunde cu efect de la 7 iunie 2016.


6. Componența delegațiilor

La solicitarea Grupului GUE/NGL, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

- Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: Kostas Chrysogonos


7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia REGI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA(2013)0482(COR02)) la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 17 decembrie 2013 stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, președintele Parlamentului va semna în cursul actualei perioade de sesiune următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) - 09994/2016 – COM(2016)0420)

retrimis fond: INTA

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 23 iunie 2016.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 13 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 7 iunie 2016 (și o prelungire de o lună la solicitarea Consiliului)

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la datele publicate de către locurile de executare despre calitatea executării tranzacțiilor (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 8 iunie 2016 (și o prelungire de o lună la solicitarea Consiliului)

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiții a informațiilor referitoare la identitatea locurilor de executare și la calitatea executării (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 8 iunie 2016 (și o prelungire de o lună la solicitarea Consiliului)

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează un set minim de informații privind contractele financiare care trebuie să figureze în evidența detaliată și circumstanțele în care trebuie impusă această cerință (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 7 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului în urma unui acord de parteneriat voluntar cu Indonezia privind un regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Uniunea Europeană (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 iunie 2016

retrimis fond: INTA

- Anexă la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 10 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2019, 2020 și 2021, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 iunie 2016

retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele aplicabile acordurilor și mecanismelor de formare a pieței (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 iunie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la efectul direct, substanțial și previzibil al contractelor derivate în cadrul Uniunii și la prevenirea eludării normelor și a obligațiilor (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 iunie 2016

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care termenul de exprimare a obiecțiilor a fost prelungit la cererea comisiei competente:

- Regulamentul Delegat al Comisei privind categoriile de acorduri care trebuie protejate în cadrul transferurilor parțiale de proprietate în temeiul articolului76 din Directiva 2014/59/UE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 18 martie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 3luni, la cererea Consiliului.

retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la o lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

– Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind accesul la nivelul Uniunii la informații reglementate – (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 19 mai 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
opinie: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

– Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat nr. (UE) 1222/2014 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei de identificare a instituțiilor de importanță sistemică la nivel global și de definire a subcategoriilor de instituții de importanță sistemică la nivel global – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 mai 2016, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite INF 2/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 1/2016- SEAE (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 11/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-03/C/16 Curtea de Conturi (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-04/T/16 - Curtea de Conturi (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-05/A/16 - Curtea de Conturi (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-06/T/16 - Curtea de Conturi (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de continuare a activității Centrului Internațional pentru Știință și Tehnologie (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

ITRE, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilorfinanciare pentru perioada 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ECON, CONT

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AFET

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

2) Următoarele rapoarte au fost depuse de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (2015/2281(INI)) - CULT - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind principiile generale de participare a Republicii Libaneze la programele Uniunii (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Raport referitor la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (2016/2041(INI)) - ITRE - Raportoare: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) (2015/2232(INI)) - ITRE - Raportor: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE - Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON - Raportor: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană;

- Protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei;

- Acord între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021;

- Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000082/2016) adresată de Bernd Lange și Marietje Schaake, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților desfășurate în Iran de întreprinderile UE (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) adresată de Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál și Michał Boni, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Transferurile de date cu caracter personal în China – cum sunt protejați cetățenii Uniunii Europene(2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferurilor de credite DEC 06/2016 , DEC 07/2016 și DEC 09/2016 Secțiunea III – Comisia.

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Curții de Justiție INF/4/2016.

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Comitetului Economic și Social European INF/2/2016.


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din iunie II 2016 (PE 584.729/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Președintele a propus, cu acordul grupurilor politice, înscrierea pe ordinea de zi a unei declarații a Consiliului și a Comisiei privind „Prevenirea radicalizării care conduce la terorism și extremism violent” după declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Masacrele din estul Congo” și înscrierea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral cu titlul „Transferurile de date cu caracter personal în China - cum sunt protejați cetățenii UE?” pe ordinea de zi a sesiunii din iulie.

Parlamentul aprobă aceste propuneri.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Masacrele din estul Congo (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Masacrele din estul Congo (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena și Anna Elżbieta Fotyga.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis și Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Tibor Navracsics.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la masacrele din estul Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan și Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano și Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D, referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini și Laura Agea, în numele Grupului EFDD, referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la masacrele din estul Congoului (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la masacrele din estul Republicii Democratice Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 23.6.2016.

°
° ° °


17. Prevenirea radicalizării care conduce la terorism și extremism violent (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prevenirea radicalizării care conduce la terorism și extremism violent (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Tibor Navracsics (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc și Laura Agea.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský și Elmar Brok.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Componența comisiilor

La solicitarea grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

ECON: Pedro Silva Pereira


19. Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto și Helmut Scholz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților desfășurate în Iran de întreprinderile UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000082/2016) adresată de Bernd Lange și Marietje Schaake, în numele Comisiei INTA, adresată Comisiei: Impactul sancțiunilor impuse de SUA asupra activităților desfășurate în Iran de întreprinderile UE (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea.

Au intervenit: Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell și Lampros Fountoulis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Georgios Epitideios.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale * - Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada prezintă rapoartele.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić și Nicola Caputo.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Jean-Marie Cavada.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 23.6.2016 și punctul 8.10 al PV din 23.6.2016.


22. Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (dezbatere)

Raport referitor la măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) [2015/2281(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

A intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu și Ángela Vallina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 23.6.2016.


23. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo și Victor Negrescu.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 584.729/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Aviz juridic - Politica de confidențialitate