Zoznam 
Zápisnica
PDF 249kWORD 196k
Streda, 22. júna 2016 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Slávnostná schôdza - Izraelský štát
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie medziparlamentných delegácií
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Pozície Rady v prvom čítaní
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Presun rozpočtových prostriedkov
 15.Program práce
 16.Masaker vo východnom Kongu (rozprava)
 17.Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (rozprava)
 18.Zloženie výborov
 19.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 20.Dosah sankcií USA na obchodnú činnosť EÚ v Iráne (rozprava)
 21.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * - Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (rozprava)
 22.Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (rozprava)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.10 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vzdal česť pamiatke Jo Coxovej, britskej labouristickej političky, ktorú vo štvrtok 16. júna 2016 zabili pred jej volebnou kanceláriou v meste Birstall (Spojené kráľovstvo).

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom odsúdil atentát v Orlande (Spojené štáty) z 12. júna 2016 a vraždu dvojice policajtov v Magnanville (Francúzsko) z 13. júna 2016.

Predseda v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí a poďakoval sa všetkým príslušníkom bezpečnostných orgánov, ktorí chránia demokraciu a občanov.


3. Slávnostná schôdza - Izraelský štát

Od 15.15 do 15.50 h sa pri príležitosti prejavu Reuvena Rivlina, prezidenta Izraelského štátu, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek a Alojz Peterle.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Jakopa Dalundeho s účinnosťou od 7. júna 2016.


6. Zloženie medziparlamentných delegácií

Na základe žiadosti skupiny GUE/NGL Parlament schválil menovanie:

- Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Macedónsko: Kostas Chrysogonos


7. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor REGI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum (P7_TA(2013)0482(COR02)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - výbor REGI

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predsedajúci oznámil, že Predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše počas tejto schôdze tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedajúci oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

predložené gestorskému výboru: INTA

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

predložené gestorskému výboru: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 23. júna 2016.


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa mechanizmu objemového prahu a poskytovania informácií na účely výpočtu transparentnosti a iných výpočtov (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2016 (plus predĺženie o mesiac na žiadosť Rady)

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2016 (plus predĺženie o mesiac na žiadosť Rady)

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2016 (plus predĺženie o mesiac na žiadosť Rady)

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a III k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005 na základe dobrovoľnej dohody o partnerstve s Indonéziou v prípade licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskej únie (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. jún 2016

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 10. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2019, 2020 a 2021 pre výberové zisťovanie pracovných síl podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júna 2016

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce požiadavky na dohody o tvorbe trhu a systémy tvorby trhu (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. júna 2016

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa derivátových kontraktov s priamym, podstatným a predvídateľným vplyvom v Únii a zabránenie obídeniu pravidiel a povinností (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola na žiadosť gestorského výboru predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie o triedach dohôd, ktoré majú byť chránené v rámci čiastočného prevodu majetku podľa článku 76 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. marca 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 3 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok na žiadosť gestorského výboru zmenená z 1 na 3 mesiace:

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prístup k regulovaným informáciám na úrovni Únie (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. mája 2016 na žiadosť gestorského výboru.


predložené gestorskému výboru: ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1222/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. mája 2016 na žiadosť gestorského výboru.


predložené gestorskému výboru: ECON


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1/2016 – ESVČ (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 11/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-03/C/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/T/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/A/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/T/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

ITRE, INTA

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov aostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie voblasti finančných služieb (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON, CONT

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
V súlade s článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- Správa o opatreniach v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (2015/2281(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (2016/2041(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Správa k správe o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) (2015/2232(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgicko) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii;

- Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom;

- Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021;

- Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000082/2016), ktorú položili Bernd Lange a Marietje Schaake, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Sankcie USA s dosahom na obchod EÚ s Iránom (2016/2677(RSP)) B8-0706/2016)

- (O-000091/2016), ktorú položili Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál a Michał Boni v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Prenosy osobných údajov do Číny – ako chrániť občanov EÚ? (2016/2762(RSP)) B8-0708/2016)


14. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 06/2016, DEC 07/2016 a DEC 09/2016 Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF/4/2016.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF/2/2016.


15. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej júnovej plenárnej schôdze v roku 2016 (PE 584.729/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa vyhlásenie Rady a Komisie o predchádzaní radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu zaradilo ako bod programu rokovania po vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o masakri vo východnom Kongu a aby sa otázka na ústne zodpovedanie „Prenos osobných údajov do Číny: aká ochrana pre občanov EÚ?“ zaradila ako bod programu júlovej schôdze.

Parlament súhlasil s týmito návrhmi.

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.


16. Masaker vo východnom Kongu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Masaker vo východnom Kongu (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena a Anna Elżbieta Fotyga.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke v mene skupiny ECR o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan a Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano a Marlene Mizzi v mene skupiny S&D o masakroch na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL o masakrách na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Laura Agea v mene skupiny EFDD o masakroch na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 23.6.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené)


17. Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Predchádzanie radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc a Laura Agea.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský a Elmar Brok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.


18. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny S&D Parlament schválil toto menovanie:   

výbor ECON: Pedro Silva Pereira


19. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto a Helmut Scholz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


20. Dosah sankcií USA na obchodnú činnosť EÚ v Iráne (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000082/2016), ktorú položili Bernd Lange a Marietje Schaake, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Sankcie USA s dosahom na obchod EÚ s Iránom (2016/2677(RSP) (B8-0706/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell a Lampros Fountoulis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


21. Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * - Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada uviedol správy.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Jean-Marie Cavada.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 23.6.2016 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 23.6.2016.


22. Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (rozprava)

Správa o opatreniach v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu a Ángela Vallina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 23.6.2016.


23. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo a Victor Negrescu.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 584.729/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia