Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
 3.Υποδοχή
 4.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή
 6.Υποδοχή
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (ψηφοφορία)
  
8.2.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου (συμφωνία-πλαίσιο) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση του 2004 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου (τελική ψηφοφορία)
  
8.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (τελική ψηφοφορία)
  
8.9.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * (ψηφοφορία)
  
8.10.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * (ψηφοφορία)
  
8.11.Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (ψηφοφορία)
  
8.12.Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (ψηφοφορία)
  
8.13.Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια (ψηφοφορία)
  
8.14.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2519 kb) Παράρτημα 1 (3 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (35 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (63 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (88 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (273 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (908 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2548 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου