Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 246kWORD 199k
Neljapäev, 23. juuni 2016 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu)
 3.Tervitus
 4.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu jätkamine)
 5.Pidulik istung - Palestiina omavalitsus
 6.Tervitus
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine (hääletus)
  
8.2.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll (raamleping) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse 2004. aasta laienemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.ELi ja Monaco vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (lõpphääletus)
  
8.8.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (lõpphääletus)
  
8.9.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * (hääletus)
  
8.10.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (hääletus)
  
8.11.Tapatalgud Kongo idaosas (hääletus)
  
8.12.Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (hääletus)
  
8.13.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (hääletus)
  
8.14.Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu)

Raport taastuvenergia kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta [2016/2041(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Raport energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) rakendamise aruande kohta [2015/2232(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo ja Markus Pieper tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marijana Petir (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel, Miroslav Poche fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel.

(Arutelu jätku vt: 23.6.2016 protokollipunkt 4)


3. Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel Sahharovi stipendiumiprogrammi 14 liiget, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: 23.6.2016 protokollipunkt 2)

Sõna võtsid Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jerzy Buzek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Doru-Claudian Frunzulică ja Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Massimiliano Salini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho ja José Blanco López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo ja Markus Pieper.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.6.2016 protokollipunkt 8.13 ja 23.6.2016 protokollipunkt 8.14.

(Istung katkestati kell 10.50 kuni piduliku istungini.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


5. Pidulik istung - Palestiina omavalitsus

Kell 11.05 kuni 11.55 toimus Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasi sõnavõtu puhul parlamendi pidulik istung.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident


6. Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel Ukraina parlamendi ja Ukraina Riikliku Kosmoseagentuuri delegatsiooni, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


7. Parlamendi koosseis

Elisa Ferreira on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 20. juunist 2016.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine (2016/2725(RSO))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEK

Heaks kiidetud (23.6.2016 protokollilisa 1)


8.2. ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll (raamleping) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelist raamlepingut Liibanoni Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0281)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.3. ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse 2004. aasta laienemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0282)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.4. ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0283)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.5. ELi ja Monaco vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0284)

Parlament kiitis muutmisprotokolli sõlmimise heaks.


8.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0285)


8.7. Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Arutelu toimus 18. jaanuaril 2016 (18.1.2016 protokollipunkt 15).
Hääletus lükati edasi 19. jaanuari 2016 istungile (19.1.2016 protokollipunkt 5.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0286)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0286)


8.8. Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Arutelu toimus 27. aprillil 2015 (27.4.2015 protokollipunkt 18).
Hääletus lükati edasi 28. aprilli 2015 istungile (28.4.2015 protokollipunkt 7.8).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0287)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0287)


8.9. Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2016)0288)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0288)


8.10. Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2016)0289)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0289)


8.11. Tapatalgud Kongo idaosas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tapatalgud Kongo idaosas (2016/2770(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0801/2016

(asendades B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0290)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0805/2016 muutus kehtetuks.)


8.12. Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (hääletus)

Raport hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmete kohta [2015/2281(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0291)


8.13. Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (hääletus)

Raport taastuvenergia kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta [2016/2041(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0292)

Sõnavõtud

József Szájer fraktsiooni PPE hääletusnimekirja kohta.


8.14. Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (hääletus)

Raport energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) rakendamise aruande kohta [2015/2232(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0293)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo ja Michela Giuffrida

Raport: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Raport: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Tapatalgud Kongo idaosas - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida ja Cécile Kashetu Kyenge

Raport: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Raport: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan ja Seán Kelly

Raport: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly ja Janusz Korwin-Mikke


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendiliikmed:

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek trofeejahi kohta (B8-0624/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek mee märgistamise ajakohastamise kohta (B8-0625/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek loomade kasutamise kohta tsirkuses (B8-0626/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tubaka tarbimist vähendavate meetmete kohta (B8-0627/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek transpordis kasutatava energia rohestamise võimaluste kohta (B8-0629/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek üleilmastumise mõju kohta töötajate maksukoormusele (B8-0630/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek positsioonide halvenemise kohta keskpankade piiriüleste rahaülekannete süsteemis (B8-0631/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek globaliseerumise tagajärgede kohta madalama kvalifikatsiooniga ja eakate töötajate ning naiste puhul (B8-0632/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek euroala vajaliku laialisaatmise kohta (B8-0634/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek piirikontrolli taastamise kohta riigipiiridel (B8-0635/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek halal- ja koššer-liha ekspordi keelustamise kohta (B8-0636/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajandusmaade ülesostmise kohta Hiina riskifondide poolt (B8-0637/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek säästva kalapüügi mudeli tagamise meetmete kohta (B8-0638/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rändekriisi lahendamist käsitlevate Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta (B8-0640/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kapitaliturgude liidu „väärtpaberistamise“ osa kohta (B8-0641/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kava ja selle mõju kohta Prantsusmaa ettevõtjatele (B8-0645/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek läbipaistvuse puudumise kohta Luxembourgi maksuameti eelotsustes (B8-0646/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta, mis käsitleb investeerimiskohtu süsteemi Atlandi-ülese lepingu läbirääkimiste raames (B8-0647/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajandustoodete turuhindade kõikumise kohta tasakaalustusmehhanismide lõppemise tõttu (B8-0648/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu läbiräägitavate kaubanduslepingute rahvahääletusele panemise kohta (B8-0649/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek säästude struktuurse ülejäägi kohta investeeringute suhtes euroalal (B8-0650/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek euroala peamiste pankade dividendimaksete hüppelise kasvu kohta alates majanduskriisist (B8-0651/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek puudega inimesi mõjutavate takistuste ületamise kohta (B8-0653/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta edendada Euroopa Liidu kodanike seas austust ja sallivust, et võidelda Euroopa sotsiaalse ebavõrdsusega seotud antisotsiaalse käitumise vastu (B8-0654/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek organiseeritud kuritegevusega seotud vara konfiskeerimist käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0655/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta selgitada pädevuste jaotust Euroopa eri agentuuride vahel, et pagulaste küsimust tõhusamalt koordineerida ja toetada rohkem rändevoogude haldamisega tegelevaid liikmesriikide ametiasutusi (B8-0656/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek maksudest kõrvalehoidumise ja ettevõtete maksudumpingu tõkestamise kohta (B8-0657/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tõhusa lastehoiuteenuse korraldamise kohta (B8-0658/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek nõudmise kohta Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimised viivitamata lõpetada (B8-0660/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek Euroopa turismiaasta kohta (B8-0661/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek haridusalase vaesuse kohta (B8-0662/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

nõuandvad komisjonid:

EMPL

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek patsiendi õiguste kohta (B8-0664/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ühisraha puudutavate vajalike arutelude kohta (B8-0665/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Prantsusmaa raadios mängitavate prantsuskeelsete laulude kvootide kohta (B8-0666/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek organiseeritud kuritegevusega seotud vara konfiskeerimist käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0669/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek elanikkonna kinnistamise poliitika rakendamise humanitaarabi maksmise tingimuseks seadmise kohta (B8-0670/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

DEVE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta meetmeid, millega edendada teabekampaaniaid antibiootikumide väärkasutamise vähendamiseks ELi kodanike hulgas (B8-0671/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Dominique Bilde ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek islami äärmusluse levimise kohta Kosovos (B8-0672/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta (B8-0674/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek rändajate tööturule integreerimise ja elanikkonna toetamise kohta (B8-0675/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek rändajate tööturule integreerimise kohta (B8-0676/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek täiendavate vahendite eraldamise kohta Euroopas väärkohtlemise ja vägivalla ohvrite abistamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamiseks (B8-0678/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek suuremate ja kiiremate jõupingutuste nõudmise kohta salaküttimise probleemi lahendamiseks Euroopa poliitika raames, milles käsitletakse võitlust ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise vastu (B8-0679/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek rasvumuse kui terviseprobleemi ja kroonilise haiguse kohta (B8-0681/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kohta (B8-0682/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Morten Messerschmidt. Resolutsiooni ettepanek riikide parlamentide Euroopa tasandi vastutuse kohta (B8-0683/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liiduga seotud riiklike rahvahääletuste tulemuste austamise kohta (B8-0687/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFCO

nõuandvad komisjonid:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Türgi ja Euroopa Liidu suhete kohta (B8-0689/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kinnipeetavate töövõimaluste kohta (B8-0690/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Dominique Bilde ja Sylvie Goddyn. Resolutsiooni ettepanek mere elurikkust säilitavate püügiviiside edendamise kohta (B8-0692/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek põllumajandusloomade ELi-välistesse riikidesse transportimise tingimuste kohta (B8-0693/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek asendusemaduse kui ohu kohta naiste ja laste õigustele (B8-0694/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

FEMM

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek spordikihlvedusid reguleeriva korra kohta (B8-0695/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte ja majanduskriisi kohta (B8-0696/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek VKEde rahastamise reformimise ja parandamise kohta (B8-0699/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

nõuandvad komisjonid:

ITRE


12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus ((P7_TA(2013)0482(COR02))) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (22.6.2016 protokollipunkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

TRAN-komisjon

- ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (2016/2100(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: INTA, IMCO, TRAN

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevust käsitlev aastaaruanne (2016/2099(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (kodukorra artikkel 54)


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 4.-7. juulil 2016.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


1. Lisa - Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine

Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon

(65 liiget)

Täisliikmed

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Esimeeste konverents tegi ettepaneku, et komisjonil võiks olla kuni 4 asepresidenti.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika