Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 232k
Joi, 23 iunie 2016 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (dezbatere)
 3.Urări de bun venit
 4.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)
 5.Ședință solemnă - Autorité nationale palestinienne
 6.Urări de bun venit
 7.Componența Parlamentului
 8.Votare
  
8.1.Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)
  
8.2.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu (vot final)
  
8.8.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (vot final)
  
8.9.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale * (vot)
  
8.10.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (vot)
  
8.11.Masacrele din estul Congo (vot)
  
8.12.Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (vot)
  
8.13.Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (vot)
  
8.14.Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Depunere de documente
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (dezbatere)

Raport referitor la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile [2016/2041(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) [2015/2232(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo și Markus Pieper își prezintă rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Younous Omarjee (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Peter Liese (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Bendt Bendtsen, în numele Grupului PPE, Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL.

(pentru continuarea dezbaterii a se vedea: punctul 4 al PV din 23.6.2016)


3. Urări de bun venit

Președintele a urat bun venit, în numele Parlamentului, unui grup de paisprezece participanți la programul Sakharov Fellowship” care au luat loc la tribuna oficială.


4. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii: punctul 2 din PV din 23.6.2016)

Au intervenit: Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jerzy Buzek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică și Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho și José Blanco López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo și Markus Pieper.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 23.6.2016 și punctul 8.14 al PV din 23.6.2016.

(Ședința a fost suspendată la 10.50 în așteptarea ședinței solemne.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


5. Ședință solemnă - Autorité nationale palestinienne

De la 11.05 la 11.55, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Mahmud Abbas, Președintele Autorității Naționale Palestiniene.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


6. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații a parlamentului ucrainean și a Agenției naționale spațiale a Ucrainei, care a luat loc în tribuna oficială.


7. Componența Parlamentului

Elisa Ferreira și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 20 iunie 2016.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)

Propunere a Conferinței Președinților: Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/2725(RSO))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE A CONFERINȚEI PREȘEDINȚILOR

Declarat aprobat (anexa 1 al PV din 23.6.2016)


8.2. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind principiile generale de participare a Republicii Libaneze la programele Uniunii [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0281)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.3. Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0282)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0283)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.5. Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0284)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului de modificare a acordului.


8.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0285)


8.7. Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Dezbaterea a avut loc la 18 ianuarie 2016 (punctul 15 al PV din 18.1.2016).
Votul a fost amânat pentru ședința din 19 ianuarie 2016 (punctul 5.3 al PV din 19.1.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0286)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0286)


8.8. Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Dezbaterea a avut loc la 27 aprilie 2015 (punctul 18 al PV din 27.4.2015).
Votul a fost amânat pentru ședința din 28 aprilie 2015 (punctul 7.8 al PV din 28.4.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0287)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0287)


8.9. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2016)0288)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0288)


8.10. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2016)0289)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0289)


8.11. Masacrele din estul Congo (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Masacrele din estul Congo (2016/2770(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 și B8-0809/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0801/2016

(care înlocuiește B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 și B8-0809/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialși Norbert Neuser, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0290)

(Propunerea de rezoluție B8-0805/2016 a devenit caducă.)


8.12. Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) (vot)

Raport referitor la măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) [2015/2281(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0291)


8.13. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (vot)

Raport referitor la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile [2016/2041(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0292)

Intervenții

József Szájer referitor la lista de vot a grupului PPE.


8.14. Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (vot)

Raport referitor la raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) [2015/2232(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0293)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo și Michela Giuffrida

Raport Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Raport Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masacrele din estul Congo - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida și Cécile Kashetu Kyenge

Raport Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Raport Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan și Seán Kelly

Raport Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly și Janusz Korwin-Mikke.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură) de către deputați:

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la vânătoarea pentru trofee (B8-0624/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la actualizarea etichetării mierii (B8-0625/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la exploatarea animalelor în circuri (B8-0626/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la mijloacele de reducere a consumului de tutun (B8-0627/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la mijloacele de „ecologizare” a energiei folosite în transporturi (B8-0629/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la impactul globalizării asupra sarcinii fiscale a lucrătorilor (B8-0630/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la degradarea pozițiilor sistemului de transferuri transfrontaliere de bani ai băncii centrale (B8-0631/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele globalizării asupra lucrătorilor celor mai slab calificați și mai în vârstă și asupra femeilor (B8-0632/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea desființării zonei euro (B8-0634/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele naționale (B8-0635/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea exporturilor de carne halal și cușer (B8-0636/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la achiziționarea terenurilor agricole de către anumite fonduri de hedging chineze (B8-0637/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la mijloacele de garantare a unui model de pescuit durabil (B8-0638/2016)

retrimis

fond :

PECH

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerile Comisiei Europene pentru combaterea crizei migrației (B8-0640/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la componenta „securitizare” a uniunii piețelor de capital (B8-0641/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de bază fiscală consolidată comună a societăților și impactul acesteia asupra întreprinderilor franceze (B8-0645/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la opacitatea deciziilor fiscale anticipate ale administrației fiscale din Luxemburg (B8-0646/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de a crea un sistem jurisdicțional în materie de investiții în contextul negocierilor privind tratatul transatlantic (B8-0647/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la volatilitatea prețurilor agricole datorată stopării mecanismelor de stabilizare (B8-0648/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la supunerea la referendum a diferitelor acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană (B8-0649/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excedentul structural de economii în raport cu investițiile în zona euro (B8-0650/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proliferarea distribuirii de dividende în rândul principalelor bănci din zona euro în perioada de după criză (B8-0651/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la depășirea barierelor pentru persoanele cu handicap (B8-0653/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor acțiuni de promovare a respectului și toleranței între cetățenii Uniunii Europene pentru a combate comportamentele antisociale legate de fenomenul inegalității sociale europene (B8-0654/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea normelor în materie de confiscare a bunurilor celor implicați în activități infracționale organizate (B8-0655/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o cerere de clarificare cu privire la repartizarea competențelor între diferitele agenții europene pentru coordonarea mai eficace a chestiunii refugiaților și acordarea unui sprijin mai mare autorităților naționale responsabile cu gestionarea fluxurilor migratorii (B8-0656/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea evaziunii fiscale și a dumpingului social al întreprinderilor (B8-0657/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui serviciu eficient de îngrijire a copiilor (B8-0658/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la încetarea imediată a negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (B8-0660/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la declararea unui An european al turismului (B8-0661/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la sărăcia educațională (B8-0662/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile pacienților (B8-0664/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor dezbateri cu privire la moneda unică (B8-0665/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la cotele de cântece în limba franceză difuzate de posturile de radio franceze (B8-0666/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea normelor în materia confiscării bunurilor dobândite prin activități infracționale organizate (B8-0669/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la condiționarea plății ajutorului umanitar de punerea în aplicare a politicilor de menținere a populațiilor în țara lor de origine (B8-0670/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cererea de acțiuni menite să promoveze campanii de informare pentru a reduce abuzul de antibiotice de către cetățenii europeni (B8-0671/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea islamismului fundamentalist în Kosovo (B8-0672/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile împotriva Rusiei (B8-0674/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea migranților pe piața forței de muncă și la sprijinirea populațiilor (B8-0675/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea migranților pe piața forței de muncă (B8-0676/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la alocarea unor fonduri suplimentare destinate sprijinirii asociațiilor fără scop lucrativ care acordă asistență, în Europa, victimelor abuzurilor și violențelor (B8-0678/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unor eforturi suplimentare rapide pentru combaterea fenomenului de braconaj, în cadrul politicii europene de combatere a traficului ilegal de specii sălbatice (B8-0679/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la obezitate ca problemă sanitară și boală cronică (B8-0681/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) (B8-0682/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Morten Messerschmidt. Propunere de rezoluție referitoare la responsabilitățile europene ale parlamentelor naționale (B8-0683/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea referendumurilor naționale privind Uniunea Europeană (B8-0687/2016)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile dintre Turcia și Uniunea Europeană (B8-0689/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la oportunitățile de muncă pentru deținuți (B8-0690/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde Sylvie Goddyn. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea tehnicilor de pescuit care protejează biodiversitatea marină (B8-0692/2016)

retrimis

fond :

PECH

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de transport al animalelor de fermă către țările din afara UE (B8-0693/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare riscul reprezentat de practica „mamelor surogat” pentru drepturile femeilor și ale copiilor (B8-0694/2016)

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea pariurilor sportive (B8-0695/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tineri și criza economică (B8-0696/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la reforma și îmbunătățirea finanțării IMM-urilor (B8-0699/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE


12. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea ((P7_TA(2013)0482(COR02))) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 7 al PV din 22.6.2016).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


13. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizării comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2016/2100(INI))
retrimis fond: : ECON
aviz: INTA, IMCO, TRAN

- Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2016/2099(INI))
retrimis fond: ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 4 și 7 iulie 2016.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Anexa 1 - Numiri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

(65 de membri)

Membri titulari

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Conferința președinților a propus un număr de până la 4 vicepreședinți pentru această comisie.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate