Zoznam 
Zápisnica
PDF 251kWORD 224k
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (rozprava)
 3.Oficiálne privítanie
 4.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (pokračovanie rozpravy)
 5.Slávnostná schôdza - Palestínska samospráva
 6.Oficiálne privítanie
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (hlasovanie)
  
8.2.Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rámcová dohoda) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rozšírenie z roku 2004) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Protokol k euro-stredomorskej dohode EÚ a Libanonom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda medzi EÚ a Monakom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého (záverečné hlasovanie)
  
8.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (záverečné hlasovanie)
  
8.9.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * (hlasovanie)
  
8.10.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (hlasovanie)
  
8.11.Masaker vo východnom Kongu (hlasovanie)
  
8.12.Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (hlasovanie)
  
8.13.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (hlasovanie)
  
8.14.Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (rozprava)

Správa o správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov [2016/2041(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Správa o správe o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) [2015/2232(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo a Markus Pieper uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Liese (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bendt Bendtsen v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, a Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL.

(pokračovanie rozpravy pozri: bod 4 zápisnice zo dňa 23.6.2016)


3. Oficiálne privítanie

Predseda v mene Parlamentu privítal štrnásť účastníkov programu Sacharovove štipendiá (Sakharov Fellowship), ktorí boli usadení na čestnej galérii.


4. Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: bod 2 zápisnice z 23.6.2016)

Vystúpili títo poslanci: Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jerzy Buzek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Doru-Claudian Frunzulică a Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Massimiliano Salini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho a José Blanco López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo a Markus Pieper.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 23.6.2016 a bod 8.14 zápisnice zo dňa 23.6.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


5. Slávnostná schôdza - Palestínska samospráva

Od 11.05 do 11.55 h sa pri príležitosti prejavu Mahmúda Abbása, predsedu Palestínskej samosprávy, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


6. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie ukrajinského parlamentu a Ukrajinskej národnej vesmírnej agentúry, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


7. Zloženie Parlamentu

Elisa Ferreira podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 20. júna 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (2016/2725(RSO))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KONFERENCIE PREDSEDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 1 zápisnice zo dňa 23.6.2016)


8.2. Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rámcová dohoda) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0281)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.3. Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rozšírenie z roku 2004) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0282)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.4. Protokol k euro-stredomorskej dohode EÚ a Libanonom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0283)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.5. Dohoda medzi EÚ a Monakom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0284)

Parlament schválil uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode.


8.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgicko) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0285)


8.7. Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Rozprava sa konala dňa18. januára 2016 (bod 15 zápisnice zo dňa 18.1.2016).
Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 19. januára 2016 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 19.1.2016).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0286)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0286)


8.8. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Rozprava sa konala dňa 27. apríla 2015 (bod 18 zápisnice zo dňa 27.4.2015).
Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 28. apríla 2015 (bod 7.8 zápisnice zo dňa 28.4.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0287)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0287)


8.9. Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2016)0288)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0288)


8.10. Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2016)0289)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0289)


8.11. Masaker vo východnom Kongu (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Masaker vo východnom Kongu (2016/2770(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0801/2016

(nahrádzajúci B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, v mene skupiny PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubiala Norbert Neuser, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke, v mene skupiny ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0290)

(Návrh uznesenia B8-0805/2016 sa stal bezpredmetným.)


8.12. Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (hlasovanie)

Správa o opatreniach v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0291)


8.13. Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (hlasovanie)

Správa o správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov [2016/2041(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0292)

Vystúpenia:

József Szájer k zoznamu hlasovania skupiny PPE.


8.14. Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (hlasovanie)

Správa o správe o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) [2015/2232(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0293)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo a Michela Giuffrida

Správa: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Správa: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masaker vo východnom Kongu - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida a Cécile Kashetu Kyenge

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Správa: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan a Seán Kelly

Správa: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly a Janusz Korwin-Mikke.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o love trofejovej zveri (B8-0624/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o zmenách označovania medu (B8-0625/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o využívaní zvierat v cirkusoch (B8-0626/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prostriedkoch na zníženie konzumácie tabaku (B8-0627/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o spôsoboch ekologizácie energie využívanej v doprave (B8-0629/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vplyve globalizácie na daňové zaťaženie pracovníkov (B8-0630/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o degradácii pozícií systému cezhraničných prevodov peňazí centrálnej banky (B8-0631/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vplyve globalizácie na nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov a ženy (B8-0632/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nevyhnutnom rozpustení eurozóny (B8-0634/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení vnútroštátnych hraníc (B8-0635/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze vývozu halál a kóšer mäsa (B8-0636/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vykupovaní poľnohospodárskej pôdy čínskymi hedžovými fondmi (B8-0637/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o spôsoboch, akými zabezpečiť model udržateľného rybárstva (B8-0638/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhoch Európskej komisie na boj proti migračnej kríze (B8-0640/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o sekuritizačných aspektoch únie kapitálových trhov (B8-0641/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb a jeho vplyve na francúzske podniky (B8-0645/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nepriehľadnosti záväzných stanovísk daňovej správy v Luxemburgu (B8-0646/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhu systému investičných súdov v rámci rokovaní o transatlantickej dohode (B8-0647/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o volatilite poľnohospodárskych cien spôsobenej ukončením existencie stabilizačných mechanizmov (B8-0648/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uskutočnení referenda v prípade rôznych obchodných dohôd, o ktorých rokuje Európska únia (B8-0649/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o štrukturálnom prebytku úspor nad investíciami v eurozóne (B8-0650/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prudkom náraste rozdeľovania dividend hlavnými bankami v eurozóne od vypuknutia krízy (B8-0651/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prekonávaní bariér pre osoby so zdravotným postihnutím (B8-0653/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o požiadavke týkajúcej sa činnosti na podporu vzájomnej úcty a tolerancie medzi občanmi Európskej únie s cieľom bojovať proti asociálnemu správaniu spojenému s javom spoločenskej nerovnosti v Európe (B8-0654/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o harmonizácii právnych predpisov týkajúcich sa konfiškácie majetku organizovaného zločinu (B8-0655/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o objasnenie rozdelenia právomocí rôznych európskych agentúr v záujme účinnejšej koordinácie otázky utečencov a zvýšenej podpory národných orgánov, ktoré sú poverené riadením migračných tokov (B8-0656/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Steeve Briois. Návrh uznesenia o boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovému dampingu podnikov (B8-0657/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o realizácii účinných služieb starostlivosti o deti (B8-0658/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o okamžitom zastavení rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (B8-0660/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o vyhlásení Európskeho roka cestovného ruchu (B8-0661/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o nedostatočnej úrovni vzdelávania (B8-0662/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o právach pacientov (B8-0664/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o potrebných diskusiách týkajúcich sa jednotnej meny (B8-0665/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o kvótach pre frankofónne piesne vo francúzskom rádiu (B8-0666/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o harmonizácii právnych predpisov týkajúcich sa konfiškácie majetku organizovaného zločinu (B8-0669/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o podmienení poskytnutia humanitárnej pomoci uplatňovaním politiky udržania obyvateľstva (B8-0670/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu informačných kampaní na obmedzenie nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov (B8-0671/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o rozšírení islamského fundamentalizmu v Kosove (B8-0672/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o sankciách voči Rusku (B8-0674/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o integrácii migrantov do trhu práce a podpore obyvateľstva (B8-0675/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o integrácii migrantov do trhu práce (B8-0676/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyčlenení dodatočných finančných prostriedkov na podporu neziskových združení, ktoré v Európe poskytujú pomoc obetiam zneužívania a násilia (B8-0678/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o požiadavke urýchlene zintenzívniť úsilie o riešenie problému pytliactva v rámci európskej politiky boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (B8-0679/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o obezite ako zdravotnom probléme a chronickom ochorení (B8-0681/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) (B8-0682/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Morten Messerschmidt. Návrh uznesenia o európskej zodpovednosti národných parlamentov (B8-0683/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o rešpektovaní výsledkov národných referend týkajúcich sa Európskej únie (B8-0687/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o vzťahoch medzi Tureckom a Európskou úniou (B8-0689/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o pracovných príležitostiach pre väzňov (B8-0690/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh uznesenia o podpore rybolovných techník, ktoré zachovávajú morskú biodiverzitu (B8-0692/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podmienkach prevozu hospodárskych zvierat do krajín mimo EÚ (B8-0693/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náhradnom materstve ako riziku z hľadiska práv žien a detí (B8-0694/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o regulácii športových stávok (B8-0695/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nezamestnanosti mladých ľudí a hospodárskej kríze (B8-0696/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o reforme a zlepšení financovania malých a stredných podnikov (MSP) (B8-0699/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE


12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 7 zápisnice zo dňa 22.6.2016) bolo oznámené korigendum ((P7_TA(2013)0482(COR02))).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor TRAN

- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (2016/2100(INI))
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: INTA, IMCO, TRAN

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2016/2099(INI))
predložené gestorskému výboru: ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 4. do 7. júla 2016.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Príloha 1 - Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi

Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi

(65 membres)

Membres titulaires

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Konferencia predsedov navrhla, že výbor môže mať až štyroch podpredsedov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia