Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. juli 2016 - Strasbourg

8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 6. juli 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om overførsel til Retten af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Den Europæiske Union og dens ansatte (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik