Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 6 juli 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy