Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Korean tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Itävallan tasavallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Mietintö vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota vammaisyleissopimuksen komitean päätelmiin (2015/2258(INI)) - EMPL-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely) - Esittelijä: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Mietintö pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (2015/2321(INI)) - EMPL-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely) - Esittelijä: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Mietintö ihmiskaupan torjunnasta EU:n ulkosuhteissa (2015/2340(INI)) - AFET-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely) - Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2016 varainhoitovuodeksi 2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Mietintö parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta (2015/2038(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Mietintö uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta (2015/2105(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö