Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. 2015 m. finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Kazachstano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Korėjos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Pranešimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas (2015/2258(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (2015/2321(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis palaikant ES išorės santykius (2015/2340(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo (2015/2038(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika