Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09586/2016 - C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Kazahstānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Austrijas Republiku un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Peru pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (06870/2016 - C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 – 2014/0175(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (08330/2016 - C8-0239/2016 – 2016/0089(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0197/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Artis Pabriks (A8-0200/2016).

- Ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI)) - EMPL komiteja (iesaistītā komiteja) - Referente: Helga Stevens (A8-0203/2016).

- Ziņojums par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (2015/2321(INI)) - EMPL komiteja (iesaistītā komiteja) - Referents: Brando Benifei (A8-0204/2016).

- Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās (2015/2340(INI)) - AFET komiteja (iesaistītā komiteja) - Referente: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0210/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A8-0215/2016).

- Ziņojums par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu (2015/2038(INI)) - INTA komiteja - Referente: Eleonora Forenza (A8-0217/2016).

- Ziņojums par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0220/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikuma projekts otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Andreas Schwab (A8-0211/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika