Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. juli 2016 - Strasbourg

12. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2016 (PE 585.204/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

— Formanden meddelte, at afstemningen om betænkning af Igor Šoltes om "Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat" (punkt 61 i PDOJ) ville blive udsat, idet høringen af kandidaten endnu ikke havde fundet sted. Fristen på to måneder, jf. forretningsordenens artikel 121, stk. 3, var således blevet forlænget.

— Anmodning fra GUE/NGL- og S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en forhandling om Rådets og Kommissionens redegørelser om "Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder", afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning onsdag.

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Enrique Guerrero Salom, der talte for anmodningen, Ryszard Czarnecki, der talte imod anmodningen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der foreslog, at forhandlingen og afstemningen skulle finde sted i september-mødeperioden, Rebecca Harms og Manfred Weber, der støttede dette forslag.

Parlamentet forkastede ved AN (116 for, 169 imod, 70 hverken/eller) den oprindelige anmodning.

Parlamentet godkendte forslaget fra ALDE-Gruppen ved VE (276 for, 52 imod, 18 hverken/eller).

Onsdag

— Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en forhandling om redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om "Nye initiativer i forbindelse med fredsprocessen i Mellemøsten".

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Neoklis Sylikiotis, der talte for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (174 for, 136 imod, 17 hverken/eller).

Torsdag

— Anmodningen fra PPE-Gruppen om at erstatte debatten om Bahrein (punkt 90 i PDOJ) med en debat om terrorangrebene i Bangladesh var blevet trukket tilbage (punkt 4 i protokollen af 4.7.2016). Parlamentet tilsluttede sig dette.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik