Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs - Strasbūra

12. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2016. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 585.204/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

— Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka balsošana par Igor Šoltes ziņojumu “Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat” (GDKP 61. punkts) būs jāatliek, jo vēl nav notikusi kandidāta uzklausīšana. Līdz ar to attiecīgi ir pagarināts Reglamenta 121. panta 3. punktā paredzētais divu mēnešu termiņš.

— GUE/NGL grupas un S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā”, debašu noslēgumā paredzot iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, par ko tiktu balsots trešdien.

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Enrique Guerrero Salom, paužot atbalstu pieprasījumam, Ryszard Czarnecki, iebilstot pret to, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, ierosinot debates un balsošanu rīkot septembra sesijā, un Rebecca Harms un Manfred Weber, kuri atbalstīja minēto ierosinājumu.

Balsojot pēc saraksta (116 par, 169 pret, 70 atturoties), Parlaments noraidīja sākotnējo pieprasījumu.

Balsojot elektroniski (276 par, 52 pret, 18 atturoties), Parlaments apstiprināja ALDE grupas pieprasījumu.

Trešdiena

— S&D grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu “Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas”.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Neoklis Sylikiotis, paužot tam atbalstu.

Balsojot elektroniski (174 par, 136 pret, 17 atturoties), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

— PPE grupa bija atsaukusi savu pieprasījumu aizstāt debates par Bahreinu (GDKP 90. punkts) ar debatēm par tematu “Terora akti Bangladešā” (4.7.2016. protokola 4. punkts). Parlaments piekrita pieprasījuma atsaukšanai.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika