Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2321(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0297

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

14. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας [2015/2321(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Ο Brando Benifei παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Juan Fernando López Aguilar, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Λάμπρος Φουντούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Marcus Pretzell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Brando Benifei.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου