Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2793(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000094/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

15. Εγγυήσεις για τη νεολαία και 'Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων' (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000094/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία και Απασχόληση των Νέων· (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Brando Benifei, Anne Sander, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου