Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0298

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

17. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη - Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη [2015/2038(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Έκθεση σχετικά με μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις [2015/2105(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Οι Eleonora Forenza και Tiziana Beghin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), João Pimenta Lopes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tokia Saïfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jan Zahradil (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Joachim Schuster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Esther Herranz García (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala και Laima Liucija Andrikienė.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Eleonora Forenza και Tiziana Beghin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016 και σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου