Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I (συζήτηση)
 14.Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
 15.Εγγυήσεις για τη νεολαία και 'Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων' (συζήτηση)
 16.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (συζήτηση)
 17.Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη - Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (συζήτηση)
 18.Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (33 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (16 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (413 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου