Показалец 
Протокол
PDF 247kWORD 78k
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Пределни стойности за извънпътната техника ***I (разискване)
 14.Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (разискване)
 15.Гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост (разискване)
 16.Етикетиране на енергийната ефективност ***I (разискване)
 17.Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност - Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (разискване)
 18.Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. In memoriam

Председателят, от името на Парламента, почете паметта на Мишел Рокар, бивш министър-председател на Франция и бивш член на Европейския парламент.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно неотдавнашните терористични атаки в Турция, Йемен, Бангладеш и Ирак, в резултат на които загинаха над 300 души и бяха ранени над 500 души, с различен произход, религия и националност. Той припомни, че Парламентът осъжда възможно най-категорично общата заплаха, която представлява международният тероризъм.

Председателят изказа от името на Парламента съболезнования на семействата на жертвите.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Luke Ming Flanagan уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 23 юни 2016 г., но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Monika Smolková е присъствала на заседанието, състояло се на 28 юни 2016 г., но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколите от заседанията на 22, 23 и 28 юни 2016 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Изказа се Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, за да изкаже съболезнованията си на семействата на деветимата италианци, станали жертва на атентатите в Бангладеш, и за да оттегли първоначално предвиденото от нейната група искане за промяна на дневния ред за четвъртък (точка 12 от протокола от 4.7.2016 г).


5. Състав на Парламента

Компетентните полски и португалски органи уведомяват за избирането на Urszula Krupa за член на Европейския парламент на мястото на Janusz Wojciechowski, считано от 24 юни 2016 г., и на Manuel António Dos Santos на мястото на Elisa Ferreira, считано от 28 юни 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Urszula Krupa иManuel António Dos Santos заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D, Verts/ALE и EFDD следните искания за назначаване:

Комисия DEVE: Manuel António Dos Santos на мястото на Pedro Silva Pereira

Комисия ITRE: Jakop Dalunde

Комисия AFCO: Diane James на мястото на Petr Mach

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Manuel António Dos Santos

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Jakop Dalunde

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Jakop Dalunde

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Jakop Dalunde

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправка P7_TA(2013)0482(COR02) беше обявена в пленарна зала на 22 юни 2016 г. (точка 7 от протокола от 22.6.2016 г.).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 6 юли 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората февруарска месечна сесия, както и по време на мартенската месечна сесия през 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000073/2016), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Наличието на нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2016 г.: Вписване на излишъка от финансовата 2015 година (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Република Корея към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE - Докладчик: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Доклад относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2258(INI)) - EMPL (асоциирана комисия) - Докладчик: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Доклад относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (2015/2321(INI)) – EMPL (асоциирана комисия) - Докладчик: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Доклад относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (2015/2340(INI)) - AFET (асоциирана комисия) - Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 2/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Вписване на излишъка от финансовата 2015 година (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE - Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Доклад относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Доклад относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност (2015/2038(INI)) - INTA - Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Доклад относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO - Докладчик: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юли г. 2016 (PE 585.204/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

— Председателят съобщи, че гласуването по доклада Igor Šoltes относно „Назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат“ (точка 61 от проекта на дневен ред) ще трябва да бъде отложено, тъй като изслушването на кандидата не се е провело. Поради това срокът от 2 месеца, предвиден в член 121, параграф 3 от Правилника за дейността, се удължава.

— Искане на групите GUE/NGL и S&D за вписване, като първа точка в дневния ред за следобед, на разискване във връзка с изявленията на Съвета и Комисията относно „Неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз“, което ще приключи с внасяне на предложение за резолюция, което ще бъде подложено на гласуване в сряда.

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Enrique Guerrero Salom, в подкрепа на искането, Ryszard Czarnecki, против искането, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който предложи разискването и гласуването да се проведат през септемврийската месечна сесия, Rebecca Harms и Manfred Weber, за да подкрепят неговото искане.

С поименно гласуване (116 гласа „за“, 169 гласа „против“, 70 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля искането.

С електронно гласуване (276 гласа „за“, 52 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането на групата ALDE.

Сряда

— Искане на групата S&D за вписване, като втора точка в дневния ред за следобед, на разискване във връзка с изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Новите инициативи във връзка с близкоизточния мирен процес“.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, който обоснова искането, и Neoklis Sylikiotis, в подкрепа на искането.

С електронно гласуване (174 гласа „за“, 136 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

— Искането на групата PPE за замяна на разискването относно „Бахрейн“ (точка 61 от проекта на дневен ред) с разискване относно „Терористичните атентати в Бангладеш“ се оттегля (точка 4 от протокола от 4.7.2016 г). Парламентът дава съгласието си за това оттегляне.

С това редът на работа е определен.


13. Пределни стойности за извънпътната техника ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Jiří Pospíšil (докладчик по становището на комисията IMCO), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, и Mireille D'Ornano, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić и Jasenko Selimovic.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 5.7.2016 г.


14. Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (разискване)

Доклад относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда [2015/2321(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei представи доклада.

Изказа се Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, и Laura Agea, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Franz Obermayr, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Marcus Pretzell.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Brando Benifei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 5.7.2016 г.


15. Гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000094/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Brando Benifei, Anne Sander, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Georgios Epitideios.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


16. Етикетиране на енергийната ефективност ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказа се Herbert Reul, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Martina Werner, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López и Jeppe Kofod.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Seán Kelly.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Dario Tamburrano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 6.7.2016 г г.


17. Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност - Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (разискване)

Доклад за изпълнение на препоръките от 2010 г. на Европейския парламент относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност [2015/2038(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Доклад относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите [2015/2105(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza и Tiziana Beghin представиха своите доклади.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията DEVE), João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията FEMM), Tokia Saïfi (докладчик по становището на комисията AFET), Jan Zahradil (докладчик по становището на комисията DEVE), Joachim Schuster (докладчик по становището на комисията EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (докладчик по становището на комисията ITRE), Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Esther Herranz García (докладчик по становището на комисията AGRI), Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala и Laima Liucija Andrikienė.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza и Tiziana Beghin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.4 от протокола от 5.7.2016 г и точка 4.5 от протокола от 5.7.2016 г.


18. Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС [2015/2340(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler представи доклада.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek и Jasenko Selimovic.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 5.7.2016 г г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský и Esther Herranz García.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 585.204/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Правна информация - Политика за поверителност