Seznam 
Zápis
PDF 231kWORD 179k
Pondělí, 4. července 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I (rozprava)
 14.Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (rozprava)
 15.Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)
 16.Označování energetické účinnosti štítky ***I (rozprava)
 17.Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků – Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (rozprava)
 18.Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (krátké přednesení)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. In memoriam

Předseda jménem Parlamentu uctil památku bývalého francouzského premiéra a poslance Evropského parlamentu Michela Rocarda.

Parlament držel minutu ticha.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávným teroristickým útokům, které byly spáchány v Turecku, Jemenu, Bangladéši a v Iráku a které si vyžádaly více než 300 obětí a více než 500 zraněných různého původu, náboženského vyznání a státní příslušnosti. Připomněl, že Parlament důrazně odsuzuje společnou hrozbu, kterou představuje mezinárodní terorismus.

Předseda jménem Parlamentu vyjádřil soustrast rodinám obětí.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Luke Ming Flanagan oznámil, že byl přítomen na denním zasedání dne 23. června 2016, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Monika Smolková byla přítomna na denním zasedání, které se konalo dne 28. června 2016, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 22., 23. a 28. června 2016, byly schváleny.

°
° ° °

Vystoupila Elisabetta Gardini za skupinu PPE, aby vyjádřila soustrast rodinám devíti italských obětí atentátů v Bangladéši a aby stáhla žádost o změnu čtvrtečního pořadu jednání, kterou chtěla její skupina původně předložit (bod 12 zápisu ze dne 4. 7. 2016).


5. Složení Parlamentu

Příslušné polské a portugalské orgány oznámily, že Urszula Krupa, kterou je narazen Janusz Wojciechowski, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu s platností od 24. června 2016 a že Manuel António Dos Santos, kterým je nahrazena Elisa Ferreira, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s platností od 28. června 2016.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Urszula Krupa a Manuel António Dos Santos v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D, Verts/ALE a EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor DEVE: Manuel António Dos Santos, kterým je nahrazen Pedro Silva Pereira

výbor ITRE: Jakop Dalunde

výbor AFCO: Diane James, kterou je nahrazen Petr Mach

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Manuel António Dos Santos

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Jakop Dalunde

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Jakop Dalunde

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Jakop Dalunde.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P7_TA(2013)0482(COR02) byla oznámena na plenárním zasedání dne 22. června 2016 (bod 7 zápisu ze dne 22. 6. 2016).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 6. července 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním a druhém únorovém a březnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000073/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby vzájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu kHaagské úmluvě oobčanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí zroku1980 (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby vzájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky kHaagské úmluvě oobčanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí zroku1980 (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby vzájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru kHaagské úmluvě oobčanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí zroku1980 (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí 2005/267/ES (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (2015/2258(INI)) - výbor EMPL (přidružený výbor) - Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (2015/2321(INI)) - výbor EMPL (přidružený výbor) - Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Zpráva o boji proti obchodování s lidmi ve vnějších vztazích EU (2015/2340(INI)) - výbor AFET (přidružený výbor) - Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Zpráva k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků (2015/2038(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Zpráva k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice (2015/2105(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červencového plenárního zasedání (PE 585.204/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

— Předseda oznámil, že hlasování o zprávě Igora Šoltese o jmenování člena Účetního dvora – Lea Brincata (bod 61 PDOJ) musí být odloženo, protože se doposud neuskutečnilo slyšení kandidáta. Dvouměsíční lhůta, kterou stanoví čl. 121 odst. 3 jednacího řádu, byla tudíž prodloužena.

— Žádost skupin GUE/NGL a S&D, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášeních Rady a Komise o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie. Na závěr rozpravy by byl předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo ve středu.

Vystoupili: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Enrique Guerrero Salom ve prospěch žádosti, Ryszard Czarnecki proti žádosti, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který navrhl, aby se rozprava a hlasování konaly na zářijovém dílčím zasedání, Rebecca Harms a Manfred Weber, aby podpořili poslední návrh.

Parlament zamítl původní návrh JH (116 pro, 169 proti, 70 se zdrželo).

Parlament schválil žádost skupiny ALDE EH (276 pro, 52 proti, 18 se zdrželo).

Středa

— Žádost skupiny S&D, aby byla jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nových iniciativách souvisejících s mírovým procesem na Blízkém východě.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Neoklis Sylikiotis ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (174 pro, 136 proti, 17 se zdrželo).

Čtvrtek

— Žádost skupiny PPE, aby byla rozprava o Bahrajnu (bod 90 PDOJ) nahrazena rozpravou o teroristických atentátech v Bangladéši, byla stažena (bod 4 zápisu ze dne 4. 7. 2016). Parlament se stažením vyslovil souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.


13. Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Pospíšil (navrhovatel výboru IMCO), Giovanni La Via za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, a Mireille D'Ornano za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jasenko Selimovic.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Elisabetta Gardini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 5.7.2016.


14. Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (rozprava)

Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu [2015/2321(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei uvedl zprávu.

Vystoupila Julie Ward (navrhovatelka výboru CULT).

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, a Laura Agea za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Franz Obermayr za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Marcus Pretzell.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Brando Benifei.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 5.7.2016.


15. Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000094/2016) , kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Brando Benifei, Anne Sander, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Georgios Epitideios.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


16. Označování energetické účinnosti štítky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupil Herbert Reul za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Martina Werner za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López a Jeppe Kofod.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Seán Kelly.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Dario Tamburrano.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 6.7.2016.


17. Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků – Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (rozprava)

Zpráva o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků [2015/2038(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Zpráva o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice [2015/2105(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza a Tiziana Beghin uvedly zprávy.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Lola Sánchez Caldentey (navrhovatelka výboru DEVE), João Pimenta Lopes (navrhovatel výboru FEMM), Tokia Saïfi (navrhovatelka výboru AFET), Jan Zahradil (navrhovatel výboru DEVE), Joachim Schuster (navrhovatel výboru EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (navrhovatelka výboru ITRE), Dita Charanzová (navrhovatelka výboru IMCO), Esther Herranz García (navrhovatelka výboru AGRI), Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala a Laima Liucija Andrikienė.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz a Pedro Silva Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupily: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza a Tiziana Beghin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 5.7.2016 a bod 4.5 zápisu ze dne 5.7.2016.


18. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (krátké přednesení)

Zpráva o boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU [2015/2340(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek a Jasenko Selimovic.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 5.7.2016.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský a Esther Herranz García.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 585.204/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právní upozornění - Ochrana soukromí