Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 74k
Mandag den 4. juli 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner ***I (forhandling)
 14.Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (forhandling)
 15.Ungdomsgaranti og ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)
 16.Energieffektivitetsmærkning ***I (forhandling)
 17.Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar - En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (forhandling)
 18.Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Mindeord

Formanden udtalte på vegne af Parlamentet mindeord om Michel Rocard, tidligere fransk premierminister og medlem af Europa-Parlamentet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste terrorangreb i Tyrkiet, Yemen, Bangladesh og Irak, hvori mere end 300 var døde og over 500 blev såret. Ofrene var af forskellig oprindelse, bekendte sig til forskellige religioner og var af flere nationaliteter. Han mindede om, at Parlamentet på det kraftigste fordømmer denne fælles trussel, som international terrorisme udgør.

Formanden kondolerede på vegne af Parlamentet ofrenes familier.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Luke Ming Flanagan havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 23. juni 2016, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Monika Smolková havde været til stede under mødet den 28. juni 2016, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Protokollerne fra møderne den 22., 23. og 28. juni 2016 godkendtes.

°
° ° °

Indlæg af Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, der kondolerede familierne til de ni italienske ofre for attentaterne i Bangladesh, og som trak anmodningen fra hendes gruppe om ændring af dagsordenen for torsdag tilbage (punkt 12 i protokollen af 4.7.2016).


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske og portugisiske myndigheder havde meddelt, at Urszula Krupa var blevet valgt til Europa-Parlamentet i stedet for Janusz Wojciechowski med virkning fra den 24. juni 2016, og at Manuel António Dos Santos var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Elisa Ferreira med virkning fra den 28. juni 2016.

Urszula Krupa og Manuel António Dos Santos deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-, Verts/ALE- og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

DEVE: Manuel António Dos Santos i stedet for Pedro Silva Pereira

ITRE: Jakop Dalunde

AFCO: Diane James i stedet for Petr Mach

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Manuel António Dos Santos

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Jakop Dalunde

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Jakop Dalunde

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Jakop Dalunde

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse P7_TA(2013)0482(COR02) var blevet meddelt på plenarmødet den 22. juni 2016 (punkt 7 i PV af 22.6.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 6. juli 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om overførsel til Retten af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Den Europæiske Union og dens ansatte (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i februar I, februar II og marts 2016 forelå på Europarl.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000073/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: eksistensen af ikketoldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)

—   (O-000094/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2016: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til, i Den Europæiske Unions interesse, at acceptere Republikken Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig og Rumænien til, i Den Europæiske Unions interesse, at acceptere Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og beslutning 2005/267/EC (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Betænkning om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI)) - EMPL udvalg (assicieret udvalg) - Ordfører: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Betænkning om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (2015/2321(INI)) - EMPL udvalg (associeret udvalg) - Ordfører: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Betænkning om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (2015/2340(INI)) - AFET udvalg (associeret udvalg) - Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Udkast til betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2016 for regnskabsåret 2016: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Betænkning om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (2015/2038(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Betænkning om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2016 (PE 585.204/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

— Formanden meddelte, at afstemningen om betænkning af Igor Šoltes om "Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat" (punkt 61 i PDOJ) ville blive udsat, idet høringen af kandidaten endnu ikke havde fundet sted. Fristen på to måneder, jf. forretningsordenens artikel 121, stk. 3, var således blevet forlænget.

— Anmodning fra GUE/NGL- og S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en forhandling om Rådets og Kommissionens redegørelser om "Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder", afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning onsdag.

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Enrique Guerrero Salom, der talte for anmodningen, Ryszard Czarnecki, der talte imod anmodningen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der foreslog, at forhandlingen og afstemningen skulle finde sted i september-mødeperioden, Rebecca Harms og Manfred Weber, der støttede dette forslag.

Parlamentet forkastede ved AN (116 for, 169 imod, 70 hverken/eller) den oprindelige anmodning.

Parlamentet godkendte forslaget fra ALDE-Gruppen ved VE (276 for, 52 imod, 18 hverken/eller).

Onsdag

— Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en forhandling om redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om "Nye initiativer i forbindelse med fredsprocessen i Mellemøsten".

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Neoklis Sylikiotis, der talte for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (174 for, 136 imod, 17 hverken/eller).

Torsdag

— Anmodningen fra PPE-Gruppen om at erstatte debatten om Bahrein (punkt 90 i PDOJ) med en debat om terrorangrebene i Bangladesh var blevet trukket tilbage (punkt 4 i protokollen af 4.7.2016). Parlamentet tilsluttede sig dette.

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Jiří Pospíšil (ordfører for udtalelse fra IMCO), Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, og Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić og Jasenko Selimovic.

Talere: Marianne Thyssen og Elisabetta Gardini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 5.7.2016.


14. Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (forhandling)

Betænkning om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet [2015/2321(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei forelagde betænkningen.

Indlæg af Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT).

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, og Laura Agea for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Marcus Pretzell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes og Krisztina Morvai.

Talere: Marianne Thyssen og Brando Benifei.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 5.7.2016.


15. Ungdomsgaranti og ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000094/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Elisabeth Morin-Chartier for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Brando Benifei, Anne Sander, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro og Sergio Gutiérrez Prieto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Georgios Epitideios.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Energieffektivitetsmærkning ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Herbert Reul for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Martina Werner for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López og Jeppe Kofod.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Seán Kelly.

Talere: Cecilia Malmström og Dario Tamburrano.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 6.7.2016.


17. Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar - En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar [2015/2038(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Betænkning om en fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering [2015/2105(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza og Tiziana Beghin forelagde betænkningerne.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra DEVE), João Pimenta Lopes (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tokia Saïfi (ordfører for udtalelse fra AFET), Jan Zahradil (ordfører for udtalelse fra DEVE), Joachim Schuster (ordfører for udtalelse fra EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Esther Herranz García (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala og Laima Liucija Andrikienė.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz og Pedro Silva Pereira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza og Tiziana Beghin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.4 i protokollen af 5.7.2016 og punkt 4.5 i protokollen af 5.7.2016.


18. Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser [2015/2340(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler forelagde betænkningen..

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek og Jasenko Selimovic.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 5.7.2016.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský og Esther Herranz García.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 585.204/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik