Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 245kWORD 81k
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I (συζήτηση)
 14.Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
 15.Εγγυήσεις για τη νεολαία και 'Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων' (συζήτηση)
 16.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (συζήτηση)
 17.Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη - Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (συζήτηση)
 18.Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, φόρο τιμής στη μνήμη του Michel Rocard, πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας και πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία, την Υεμένη, το Μπαγκλαντές και το Ιράκ, και που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 ανθρωποι και να τραυματισθούν περισσότεροι από 500, διαφορετικής προέλευσης, διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών. Υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει εντονότατα την κοινή απειλή που εκπροσωπείται από τη διεθνή τρομοκρατία.

Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα συλλυπητήριά του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Ο Luke Ming Flanagan γνωστοποίησε ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2016 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Η Monika Smolková ήταν παρούσα κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2016 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων στις 22, 23 και 28 Ιουνίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των 9 Ιταλών θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μπαγκλαντές και για να αποσύρει το αίτημα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Πέμπτης, που προβλεπόταν αρχικώς από την ομάδα της (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2016).


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας και της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Urszula Krupa σε αντικατάσταση του Janusz Wojciechowski, με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2016, και του Manuel António dos Santos σε αντικατάσταση της Elisa Ferreira, με ισχύ από την 28 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Urszula Krupa και Manuel António Dos Santos καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D, Verts/ALE και EFDD, τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή DEVE: Manuel António Dos Santos αντί Pedro Silva Pereira

επιτροπή ITRE: Jakop Dalunde

επιτροπή AFCO: Diane James αντί Petr Mach

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Manuel António Dos Santos

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Jakop Dalunde

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Jakop Dalunde

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Jakop Dalunde

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2013)0482 (COR02) ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 22 Ιουνίου 2016 (σημείο 7 του πρακτικού της 22.6.2016).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Φεβρουαρίου I, του Φεβρουαρίου II και του Μαρτίου 2016 διατίθενται στο Eurοparl.


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000073/2016) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Εμπορικοί φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016)·

—   (O-000094/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία και Απασχόληση των Νέων (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής. (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται ορισμένα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται ορισμένα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεχθούν την προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2015/2258(INI)) - επιτροπή EMPL (συνδεδεμένη επιτροπή) - Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (2015/2321(INI)) - επιτροπή EMPL (συνδεδεμένη επιτροπή) - Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2015/2340(INI)) - επιτροπή AFET (συνδεδεμένη επιτροπή) - Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2015/2038(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Έκθεση σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2016 (PE 585.204/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

— Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Igor Šoltes με θέμα "Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat" (point 61 du PDOJ) θα πρέπει να αναβληθεί λόγω του γεγονότος ότι η ακρόαση του υποψηφίου δεν πραγματοποιήθηκε. Κατά συνέπεια, η προθεσμία των 2 μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 121 παράγραφος 3 του Κανονισμού, παρατείνεται.

— Αίτημα των Ομάδων GUE/NGL και S&D για την εγγραφή, ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος, συζήτησης σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις "Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης", η οποία θα περατωθεί με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αιτιολογεί το αίτημα, Enrique Guerrero Salom, υπέρ του αιτήματος, Ryszard Czarnecki, κατά του αιτήματος, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος προτείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου, Rebecca Harms και Manfred Weber για να υποστηρίξουν το αίτημα αυτό.

Με ΟΚ (116 υπέρ, 169 κατά, 70 αποχές), το Κοινοβούλιο απορρίπτει το αρχικό αίτημα.

Με ΗΨ (276 υπέρ, 52 κατά, 18 αποχές), το Κοινοβούλιο εγκρίνει το αίτημα της ομάδας ALDE.

Τετάρτη

— Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή, ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος, συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας όσον αφορά τις "νέες πρωτοβουλίες συνδεδεμένες με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή".

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Νεοκλής Συλικιώτης, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (174 υπέρ, 136 κατά, 17 αποχή), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

— το αίτημα της Ομάδας PPE για την αντικατάσταση της συζήτησης για το «Μπαχρέιν» (σημείο 90 του PDOJ) με συζήτηση για τις "τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπαγκλαντές" αποσύρθηκε ( σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2016). Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω απόσυρση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Η Elisabetta Gardini παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Elisabetta Gardini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.


14. Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας [2015/2321(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Ο Brando Benifei παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Juan Fernando López Aguilar, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Λάμπρος Φουντούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Marcus Pretzell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Brando Benifei.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.


15. Εγγυήσεις για τη νεολαία και 'Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων' (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000094/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία και Απασχόληση των Νέων· (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Brando Benifei, Anne Sander, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Ο Dario Tamburrano παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Νεοκλής Συλικιώτης, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López και Jeppe Kofod.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Dario Tamburrano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.


17. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη - Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη [2015/2038(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Έκθεση σχετικά με μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις [2015/2105(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Οι Eleonora Forenza και Tiziana Beghin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), João Pimenta Lopes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tokia Saïfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jan Zahradil (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Joachim Schuster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Esther Herranz García (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala και Laima Liucija Andrikienė.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Eleonora Forenza και Tiziana Beghin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016 και σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.


18. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ [2015/2340(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Η Barbara Lochbihler παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2016.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Κώστας Χρυσόγονος, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Γιώργος Γραμματικάκης, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský και Esther Herranz García.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 585.204/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου