Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 224kWORD 74k
Esmaspäev, 4. juuli 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (arutelu)
 14.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (arutelu)
 15.Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (arutelu)
 16.Energiamärgistus ***I (arutelu)
 17.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus - Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (arutelu)
 18.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. In memoriam

Parlamendi president mälestas Euroopa Parlamendi nimel endist Prantsuse peaministrit ja endist Euroopa Parlamendi liiget Michel Rocard'i.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses hiljutiste terrorirünnakutega Türgis, Jeemenis, Bangladeshis ja Iraagis, milles hukkus üle 300 ja sai vigastada rohkem kui 500 eri päritolu, usutunnistuse ja kodakondsusega inimest. Ta tuletas meelde, et Euroopa Parlament mõistab igati hukka kõiki ohustava rahvusvahelise terrorismi.

President edastas parlamendi kaastundeavalduse ohvrite perekondadele.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Luke Ming Flanagan on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 23. juuni 2016 istungil, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Monika Smolková osales 28. juuni 2016. aasta täiskogu istungil, kuid tema nime ei ole osalejate nimekirja kantud.

Kinnitati 22., 23. ja 28. juuni 2016 istungi protokollid.

°
° ° °

Sõna võttis Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, et avaldada kaastunnet Bangladeshis toimunud terrorirünnaku üheksa itaallasest ohvri perekondadele ja võtta tagasi taotlus neljapäeval toimuva istungi päevakorra muutmiseks, mille tema fraktsioon algselt esitas ( 4.7.2016 protokolli punkt 12).


5. Parlamendi koosseis

Poola ja Portugali pädevad ametiasutused teatasid, et Euroopa Parlamenti on 24. juuni 2016. aasta seisuga valitud Janusz Wojciechowski asendajana Urszula Krupa ning et Manuel António Dos Santosest saab Euroopa Parlamendi liige Elisa Ferreira asendajana alates 28. juunist 2016.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Urszula Krupa ja Manuel António Dos Santos vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Presidendile on esitatud fraktsioonide S&D, Verts/ALE ja EFDD taotlused järgmiste ametissnimetamist kohta:

DEVE-komisjon: Manuel António Dos Santos Pedro Silva Pereira asemel

ITRE-komisjon: Jakop Dalunde

AFCO-komisjon: Diane James Petr Machi asemel

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Manuel António Dos Santos

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Jakop Dalunde

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Jakop Dalunde

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Jakop Dalunde

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Täiskogu 22. juuni 2016. aasta istungil tehti teatavaks parandus P7_TA(2013)0482(COR02) (22.6.2016 protokolli punkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 6. juulil 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu ja tema teenistujate vaheliste vaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Üldkohtule üleandmise kohta (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi veebruari I ja II ning märtsi 2016 osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000073/2016), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul (2016/2681(RSP) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2: 2015. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Kasahstani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus, sõlmimise kohta (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja otsus 2005/267/EÜ (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Raport ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI)) - EMPL komisjon (kaasatud komisjon) - Raportöör: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Raport pagulaste sotsiaalse kaasamise ja tööturule integreerimise kohta (2015/2321(INI)) - EMPL komisjon (kaasatud komisjon)- Raportöör: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Raport inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes (2015/2340(INI)) - AFET komisjon (kaasatud komisjon) - Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelist raamlepingut Aserbaidžaani Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, sõlmimise kohta (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2016 kohta: eelarveaasta 2015 ülejäägi kandmine eelarvesse (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Raport Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega (2015/2038(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Raport uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta (2015/2105(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta juuli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 585.204/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

— President andis teada, et hääletus Igor Šoltesi raporti "Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine – Leo Brincat" üle (lõpliku päevakorra punkt 61) tuleb lükata edasi, sest kandidaadi kuulamine ei ole veel toimunud. Seetõttu pikeneb ka kodukorra artikli 121 lõike 3 kohane 2-kuuline tähtaeg.

— Fraktsioonide GUE/NGL ja S&D taotlus kanda pärastlõunasesse päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle teemal "Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele", mille järel esitatakse resolutsiooni ettepanek, mille üle hääletatakse kolmapäeval.

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes seda taotlust põhjendas, Enrique Guerrero Salom, kes oli taotluse poolt, Ryszard Czarnecki, kes oli selle vastu, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes tegi ettepaneku, et arutelu ja hääletus toimuksid septembri osaistungjärgul, Rebecca Harms ja Manfred Weber, kes toetasid eelkõneleja ettepanekut.

Parlament lükkas esialgse taotluse nimelise hääletusega tagasi (116 poolt, 169 vastu, 70 erapooletut).

Parlament kiitis fraktsiooni ALDE taotluse elektroonilise hääletusega heaks (276 poolt, 52 vastu, 18 erapooletut).

Kolmapäev

— Fraktsiooni S&D taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda teise punktina arutelu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avalduse üle teemal "Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused".

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes seda taotlust põhjendas, ja Neoklis Sylikiotis, kes oli selle poolt.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (174 poolt, 136 vastu, erapooletuid 17 erapooletut).

Neljapäev

— Fraktsiooni PPE taotlus asendada Bahreini käsitlev arutelu (lõpliku päevakorra punkt 90) aruteluga teemal "Terrorirünnakud Bangladeshis" võeti tagasi (4.7.2016 protokollipunkt 4). Parlament nõustus selle tagasivõtmisega.

Tööplaan kinnitati.


13. Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnitusega seotud nõuete kohta [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Pospíšil (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel ja Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Jasenko Selimovic.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Elisabetta Gardini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2016 protokollipunkt 4.2.


14. Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (arutelu)

Raport pagulaste sotsiaalse kaasamise ja tööturule integreerimise kohta [2015/2321(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei tutvustas raportit.

Sõna võttis Julie Ward (CULT-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Marcus Pretzell.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Brando Benifei.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2016 protokollipunkt 4.3.


15. Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000094/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Brando Benifei, Anne Sander, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


16. Energiamärgistus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võttis Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López ja Jeppe Kofod.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Dario Tamburrano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.4.


17. Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus - Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega [2015/2038(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Raport uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta. [2015/2105(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza ja Tiziana Beghin tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), João Pimenta Lopes (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Tokia Saïfi (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Jan Zahradil (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Schuster (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Dita Charanzová (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Esther Herranz García (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala ja Laima Liucija Andrikienė.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Eleonora Forenza ja Tiziana Beghin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2016 protokollipunkt 4.4 ja 5.7.2016 protokollipunkt 4.5.


18. Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (lühiettekanne)

Raport inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes [2015/2340(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler tutvustas raportit.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek ja Jasenko Selimovic.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2016 protokollipunkt 4.6.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský ja Esther Herranz García.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 585.204/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Õigusteave - Privaatsuspoliitika