Rodyklė 
Protokolas
PDF 231kWORD 182k
Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Atminimo pagerbimas
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės ***I (diskusijos)
 14.Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (diskusijos)
 15.Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)
 16.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (diskusijos)
 17.Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė - Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (diskusijos)
 18.Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagelbė buvusio Prancūzijos Ministro Pirmininko ir Europos Parlamento nario Michel Rocard atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl neseniai įvykusių teroristinių išpuolių Turkijoje, jemene, Bangladeše ir Irake; jų metu žuvo daugiau kaip 300 žmonių ir apie 500 įvairios kilmės, religijos ir tautybės žmonių buvo sužeista. Jis priminė, kad Parlamentas itin griežtai smerkia tarptautinio terorizmo keliamą visuotinę grėsmę.

Pirmininkas Parlamento vardu išreiškė gilią užuojautą aukų šeimoms.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

Luke Ming Flanagan pranešė, kad jis dalyvavo 2016 m. birželio 23 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

Monika Smolkova dalyvavo 2016 m. birželio 28 d. posėdyje, tačiau jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

22, 23 ir 2016 m. birželio 28 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Kalbėjo Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu išreikšdama užuojautą 9 aukų iš Italijos, nukentėjusių per Bangladeše įvykdytą terorizmo išpuolį, šeimoms ir dėl prašymo pakeisti ketvirtadienio darbotvarkę, kaip buvo numačiusi jos frakcija, atsiėmimo (Žr. 2016 07 04 protokolo 12 punktas).


5. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Lenkijos ir Portugalijos valdžios institucijos pranešė apie Urszulos Krupos, nuo 2016 m. birželio 24 d. pakeitusios Januszą Wojciechowskį, ir Manuel António Dos Santos, nuo 2016 m. birželio 28 d. pakeitusio Elisą Ferreirą, išrinkimą Europos Parlamento nariais.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Urszula Krupa ir Manuel António Dos Santos įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D, Verts/ALE ir EFDD frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

DEVE komitetas: Manuel António Dos Santos vietoj Pedro Silva Pereira

ITRE komitetas: Jakop Dalunde

AFCO komitetas: Diane James vietoj Petr Mach

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Manuel António Dos Santos

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jakop Dalunde

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Jakop Dalunde

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jakop Dalunde

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

2016 m. birželio 22 d. plenarinio posėdžio metu buvo paskelbtas klaidų ištaisymas P7_TA(2013)0482(COR02) (Žr. 2016 6 22 protokolo 7 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad 2016 m. liepos 6 d., trečiadienį, kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. pirmąją ir antrąją vasario mėn. sesijas ir kovo mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000073/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. 2015 m. finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Kazachstano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Korėjos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Pranešimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas (2015/2258(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (2015/2321(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis palaikant ES išorės santykius (2015/2340(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo (2015/2038(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 liepos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 585.204/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

— Pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl Igor Šoltes pranešimo "Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat" (galutinės darbotvarkė projekto 61 punktas) turės būti atidėtas, nes dar neįvyko kandidato klausymas. Todėl Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalyje numatytas 2 mėnesių laikotarpis yra pratęsiamas .

— GUE/NGL ir S&D frakcijų prašymas į popietinę darbotvarkę pirmu punktu įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl "Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje", jas užbaigiant pasiūlyu dėl rezoliucijos, dėl kurios bus balsuojama trečiadienį.

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pritarė prašymui, Enrique Guerrero Salom, ji pritarė prašymui, Ryszard Czarnecki, contre la demande, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis pasiūlė diskusijas ir balsavimą surengti rugsėjo mėn. sesijos metu, Rebecca Harms ir Manfred Weber parėmė pastarąjį pasiūlymą.

Vardinio balsavimo metu (116 už, 169 prieš, 70 susilaikius) Parlamentas atmetė pirminį prašymą.

Elektroninio balsavimo metu (276 už, 52 prieš, 18 susilaikius) Parlamentas patvirtino ALDE frakcijos prašymą.

Trečiadienis

— S&D frakcijos prašymas, kuriuo popietinės darbotvarkės antruoju punktu siūloma įrašyti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl naujų iniciatyvų Artimųjų Rytų taikos proceso atžvilgiu.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pritarė prašymui, ir Neoklis Sylikiotis pritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (174 balsavo už, 136 – prieš, 17 susilaikė) patenkino prašymą.

Ketvirtadienis

— PPE frakcijos prašymas, kuriuo siūloma diskusijas dėl Bahreino (galutinės darbotvarkė projekto 90 punktas) pakeisti diskusijomis dėl teroristinių išpuolių Bangladeše buvo atsiimtas (2016 07 04 protokolo 4 punktas). Parlamentas tam pritarė.

Darbų programa patvirtinta.


13. Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jiří Pospíšil (IMCO komiteto nuomonės referentas), Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, ir Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Elisabetta Gardini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 05 protokolo 4.2 punktas.


14. Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (diskusijos)

Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką [2015/2321(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, , nepriklausomas Parlamento narys, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar), Sotirios Zarianopoulos, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julie Ward), Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Mann), Claude Rolin, Arne Gericke, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Marcus Pretzell.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Brando Benifei.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 05 protokolo 4.3 punktas.


15. Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000094/2016), kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu Komisijai: Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel pristatė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Brando Benifei), Anne Sander (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


16. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo Herbert Reul PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Martina Werner S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López ir Jeppe Kofod.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Dario Tamburrano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 06 protokolo 6.4 punktas.


17. Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė - Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (diskusijos)

Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo [2015/2038(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų [2015/2105(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza ir Tiziana Beghin pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Lola Sánchez Caldentey (DEVE komiteto nuomonės referentė), João Pimenta Lopes (FEMM komiteto nuomonės referentas), Tokia Saïfi (AFET komiteto nuomonės referentė), Jan Zahradil (DEVE komiteto nuomonės referentas), Joachim Schuster (EMPL komiteto nuomonės referentas), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (ITRE komiteto nuomonės referentė), Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Esther Herranz García (AGRI komiteto nuomonės referentė), Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala ir Laima Liucija Andrikienė.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz ir Pedro Silva Pereira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza ir Tiziana Beghin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 05 protokolo 4.4 punktas ir 2016 07 05 protokolo 4.5 punktas.


18. Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose [2015/2340(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler pristatė savo pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 07 05 protokolo 4.6 punktas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský ir Esther Herranz García.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 585.204/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Teisinė informacija - Privatumo politika