Indekss 
Protokols
PDF 232kWORD 181k
Pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības ***I (debates)
 14.Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (debates)
 15.Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)
 16.Energoefektivitātes marķējums ***I (debates)
 17.Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība - Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (debates)
 18.Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja bijušā Francijas premjerministra un bijušā Eiropas Parlamenta deputāta Michel Rocard piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par nesen notikušajiem terora aktiem Turcijā, Jemenā, Bangladešā un Irākā, kuros dzīvību zaudēja vairāk nekā 300 dažādas izcelsmes, reliģiskās piederības un tautību cilvēku un vairāk nekā 500 cilvēku tika ievainoti. Priekšsēdētājs atkārtoti norādīja, ka Parlaments asi nosoda starptautiskā terorisma radīto vispārējo apdraudējumu.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā pauda līdzjūtību upuru ģimenēm.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

Luke Ming Flanagan ir informējis, ka viņš bija klāt 2016. gada 23. jūnija sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Monika Smolková bija klāt 2016. gada 28. jūnija sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

2016. gada 22., 23. un 28. jūnija sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, lai paustu līdzjūtību Bangladešā notikušajos teroristu uzbrukumos deviņu bojā gājušo itāļu ģimenēm un atsauktu pieprasījumu par grozījumiem ceturtdienas darba kārtībā, kurus sākotnēji bija paredzējusi viņas politiskā grupa (4.7.2016. protokola 12. punkts).


5. Parlamenta sastāvs

Polijas un Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Janusz Wojciechowski vietā par Eiropas Parlamenta deputāti, sākot ar 2016. gada 24. jūniju, ir kļuvusi Urszula Krupa un Elisa Ferreira vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2016. gada 28. jūniju, ir kļuvis Manuel António Dos Santos.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Urszula Krupa et Manuel António Dos Santos pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas, Verts/ALE grupas un EFDD grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus par šādu komiteju un delegāciju locekļiem:

DEVE komiteja: Manuel António Dos Santos — Pedro Silva Pereira vietā;

ITRE komiteja: Jakop Dalunde;

AFCO komiteja: Diane James — Petr Mach vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Manuel António Dos Santos;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Jakop Dalunde;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Jakop Dalunde;

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Jakop Dalunde,

Minētā iecelšana tiks uzskatīta par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA(2013)0482(COR02) tika paziņots 2016. gada 22. jūnija plenārsēdē (22.6.2016. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 6. jūlijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 – 2014/0285(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 – 2016/0039(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 – 2015/0906(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada februāra pirmajā un otrajā sesijā un marta sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000073/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Ar tarifiem nesaistītu šķēršļu pastāvēšana pārtikas eksportētājiem ES iekšējā tirgū (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09586/2016 - C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Kazahstānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Austrijas Republiku un Rumāniju Eiropas Savienības interesēs akceptēt Peru pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (06870/2016 - C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 – 2014/0175(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (08330/2016 - C8-0239/2016 – 2016/0089(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0197/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Artis Pabriks (A8-0200/2016).

- Ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI)) - EMPL komiteja (iesaistītā komiteja) - Referente: Helga Stevens (A8-0203/2016).

- Ziņojums par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (2015/2321(INI)) - EMPL komiteja (iesaistītā komiteja) - Referents: Brando Benifei (A8-0204/2016).

- Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās (2015/2340(INI)) - AFET komiteja (iesaistītā komiteja) - Referente: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0210/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A8-0215/2016).

- Ziņojums par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu (2015/2038(INI)) - INTA komiteja - Referente: Eleonora Forenza (A8-0217/2016).

- Ziņojums par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0220/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikuma projekts otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Andreas Schwab (A8-0211/2016).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 585.204/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

— Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka balsošana par Igor Šoltes ziņojumu “Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat” (GDKP 61. punkts) būs jāatliek, jo vēl nav notikusi kandidāta uzklausīšana. Līdz ar to attiecīgi ir pagarināts Reglamenta 121. panta 3. punktā paredzētais divu mēnešu termiņš.

— GUE/NGL grupas un S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā”, debašu noslēgumā paredzot iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, par ko tiktu balsots trešdien.

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Enrique Guerrero Salom, paužot atbalstu pieprasījumam, Ryszard Czarnecki, iebilstot pret to, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, ierosinot debates un balsošanu rīkot septembra sesijā, un Rebecca Harms un Manfred Weber, kuri atbalstīja minēto ierosinājumu.

Balsojot pēc saraksta (116 par, 169 pret, 70 atturoties), Parlaments noraidīja sākotnējo pieprasījumu.

Balsojot elektroniski (276 par, 52 pret, 18 atturoties), Parlaments apstiprināja ALDE grupas pieprasījumu.

Trešdiena

— S&D grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu “Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas”.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Neoklis Sylikiotis, paužot tam atbalstu.

Balsojot elektroniski (174 par, 136 pret, 17 atturoties), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

— PPE grupa bija atsaukusi savu pieprasījumu aizstāt debates par Bahreinu (GDKP 90. punkts) ar debatēm par tematu “Terora akti Bangladešā” (4.7.2016. protokola 4. punkts). Parlaments piekrita pieprasījuma atsaukšanai.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015).

Elisabetta Gardini iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Jiří Pospíšil (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā un Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić un Jasenko Selimovic.

Uzstājās Marianne Thyssen un Elisabetta Gardini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2016. protokola 4.2. punkts.


14. Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (debates)

Ziņojums par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū [2015/2321(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Brando Benifei (A8-0204/2016).

Brando Benifei iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Marcus Pretzell.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes un Krisztina Morvai.

Uzstājās Marianne Thyssen un Brando Benifei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2016. protokola 4.3. punkts.


15. Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000094/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).

Thomas Händel izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Brando Benifei, Anne Sander, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro un Sergio Gutiérrez Prieto.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un Georgios Epitideios.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


16. Energoefektivitātes marķējums ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

Dario Tamburrano iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Martina Werner S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López un Jeppe Kofod.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Seán Kelly.

Uzstājās Cecilia Malmström un Dario Tamburrano.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2016. protokola 6.4. punkts.


17. Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība - Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (debates)

Ziņojums par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu [2015/2038(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Eleonora Forenza (A8-0217/2016).

Ziņojums par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā [2015/2105(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0220/2016).

Eleonora Forenza un Tiziana Beghin iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), João Pimenta Lopes (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), Tokia Saïfi (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Zahradil (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Joachim Schuster (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Esther Herranz García (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala un Laima Liucija Andrikienė.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz un Pedro Silva Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Cecilia Malmström, Eleonora Forenza un Tiziana Beghin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2016. protokola 4.4. punkts un 5.7.2016. protokola 4.5. punkts.


18. Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (īss izklāsts)

Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās [2015/2340(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016).

Barbara Lochbihler iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek un Jasenko Selimovic.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 5.7.2016. protokola 4.6. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský un Esther Herranz García.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 585.204/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Juridisks paziņojums - Privātuma politika