Index 
Notulen
PDF 232kWORD 162k
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines ***I (debat)
 14.Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (debat)
 15.Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 16.Energie-efficiëntie-etikettering ***I (debat)
 17.Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (debat)
 18.Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. In memoriam

De Voorzitter herdenkt namens het Parlement Michel Rocard, voormalig premier van Frankrijk en voormalig lid van het Europees Parlement.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de recente terroristische aanvallen in Turkije, Jemen, Bangladesh en Irak, waarbij meer dan 300 doden en meer dan 500 gewonden zijn gevallen onder personen met een uiteenlopende afkomst, godsdienst en nationaliteit. Hij herinnert eraan dat het Parlement de gemeenschappelijke dreiging van het internationale terrorisme sterk veroordeelt.

De Voorzitter betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

Luke Ming Flanagan heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 23 juni 2016 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Monika Smolková was aanwezig tijdens de vergadering van 28 juni 2016, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

De notulen van de vergaderingen van 22, 23 en 28 juni 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, om haar medeleven te betuigen met de nabestaanden van de 9 Italiaanse slachtoffers van de aanslagen in Bangladesh en om het verzoek om de agenda van donderdag te wijzigen dat haar fractie wilde indienen in te trekken (punt 12 van de notulen van 4.7.2016).


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse en Portugese autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Urszula Krupa tot lid van het Parlement, ter vervanging van Janusz Wojciechowski, met ingang van 24 juni 2016, en van Manuel António Dos Santos ter vervanging van Elisa Ferreira, met ingang van 28 juni 2016.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Urszula Krupa en Manuel António Dos Santos, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-, de Verts/ALE- en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie DEVE: Manuel António Dos Santos in de plaats van Pedro Silva Pereira

Commissie ITRE: Jakop Dalunde

Commissie AFCO: Diane James in de plaats van Petr Mach

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Manuel António Dos Santos

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Jakop Dalunde

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Jakop Dalunde

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Jakop Dalunde

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2013)0482(COR02) werd aangekondigd in de plenaire vergadering van 22 juni 2016 (punt 7 van de notulen van 22.6.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 6 juli 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Europese Unie en haar personeelsleden (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie te waarborgen (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van februari I, februari II en maart 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000073/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een Besluit van de Raad houdende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2015/2258(INI)) - Commissie EMPL (medeverantwoordelijke commissie) - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Verslag over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (2015/2321(INI)) - Commissie EMPL (medeverantwoordelijke commissie) - Rapporteur: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Verslag over de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (2015/2340(INI)) - Commissie AFET (medeverantwoordelijke commissie) - Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan EU-programma's (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Verslag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Verslag over de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (2015/2038(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Verslag over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli 2016 (PE 585.204/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

— De Voorzitter deelt mede dat de stemming over het verslag van Igor Šoltes over de "Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Leo Brincat" (punt 61 van de PDOJ) moet worden uitgesteld aangezien de hoorzitting met de kandidaat nog niet heeft plaatsgevonden. Als gevolg daarvan wordt de in artikel 121, lid 3, van het Reglement vastgelegde termijn van 2 maanden verlengd.

— Verzoek van de GUE/NGL-Fractie en de S&D-Fractie om als eerste agendapunt van de middag een debat op te nemen over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten overeenkomstig het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie", dat zal worden afgesloten met de indiening van een ontwerpresolutie die woensdag in stemming zal worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Enrique Guerrero Salom, die vóór het verzoek is, Ryszard Czarnecki, die tegen het verzoek is, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die voorstelt het debat en de stemming te laten plaatsvinden in de vergaderperiode van september, Rebecca Harms en Manfred Weber die zich aansluiten bij het verzoek van laatstgenoemde.

Bij HS (116 voor, 169 tegen, bij 70 onthoudingen), verwerpt het Parlement het oorspronkelijke verzoek.

Bij ES (276 voor, 52 tegen, bij 18 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de ALDE-Fractie in.

Woensdag

— Verzoek van de S&D-Fractie om als tweede agendapunt van de middag een debat op te nemen over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten".

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Neoklis Sylikiotis, die vóór het verzoek is.

Bij ES (..[A32466].. voor, ..[A32467].. tegen, ..[A32468].. onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

— Het verzoek van de PPE-Fractie om het debat over "Bahreïn" (punt 90 van de PDOJ) te vervangen door een debat over de "Terroristische aanslagen in Bangladesh" is ingetrokken (punt 4 van de notulen van 4.7.2016). Het Parlement gaat akkoord met deze intrekking.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini leidt het verslag in.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, en Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Elisabetta Gardini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 5.7.2016.


14. Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (debat)

Verslag over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt [2015/2321(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Marcus Pretzell.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Brando Benifei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 5.7.2016.


15. Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000094/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Brando Benifei, Anne Sander, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


16. Energie-efficiëntie-etikettering ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López en Jeppe Kofod.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Dario Tamburrano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 6.7.2016.


17. Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (debat)

Verslag inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen [2015/2038(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Verslag over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen [2015/2105(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza en Tiziana Beghin leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), João Pimenta Lopes (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tokia Saïfi (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jan Zahradil (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Joachim Schuster (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Esther Herranz García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala en Laima Liucija Andrikienė.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Eleonora Forenza en Tiziana Beghin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 5.7.2016 en punt 4.5 van de notulen van 5.7.2016.


18. Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (korte presentatie)

Verslag over de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU [2015/2340(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler leidt het verslag in.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 5.7.2016.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský en Esther Herranz García.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 585.204/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Juridische mededeling - Privacybeleid