Index 
Proces-verbal
PDF 231kWORD 187k
Luni, 4 iulie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I (dezbatere)
 14.Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (dezbatere)
 15.Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 16.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (dezbatere)
 17.Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor - O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (dezbatere)
 18.Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Omagiu postum

Președintele a adus, în numele Parlamentului, un omagiu în memoria lui Michel Rocard, fost prim-ministru francez și fost deputat în Parlamentul European.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la recentele atentate teroriste care au avut loc în Turcia, Yemen, Bangladesh și Irak și care s-au soldat cu peste 300 de morți și peste 500 de răniți de origine, religie și naționalitate diferite. Acesta a reamintit că Parlamentul condamnă cu cea mai mare fermitate amenințarea comună reprezentată de terorismul internațional.

Președintele a transmis familiilor victimelor condoleanțe din partea Parlamentului.


4. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Luke Ming Flanagan a anunțat că a fost prezent la ședința din 23 iunie 2016, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Monika Smolková a fost prezentă la ședința din 28 iunie 2016, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesele-verbale ale ședințelor din 22, 23 și 28 iunie 2016 au fost aprobate.

°
° ° °

A intervenit Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, pentru a prezenta condoleanțe familiilor celor 9 victime de origine italiană ale atentatelor din Bangladesh și pentru a retrage cererea de modificare a ordinii de zi pentru joi, prevăzută inițial de grupul său (punctul 12 al PV din 4.7.2016).


5. Componența Parlamentului

Autoritățile poloneze și portugheze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a Urszulei Krupa în locul lui Janusz Wojciechowski, cu efect din 24 iunie 2016, și a lui Manuel António Dos Santos în locul Elisei Ferreira, cu efect din 28 iunie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Urszula Krupa și Manuel António Dos Santos se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor S&D, Verts/ALE și EFDD următoarele cereri de numire:

DEVE: Manuel António Dos Santos în locul lui Pedro Silva Pereira

ITRE: Jakop Dalunde

AFCO: Diane James în locul lui Petr Mach

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Manuel António Dos Santos

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Jakop Dalunde

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Jakop Dalunde

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Jakop Dalunde

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea P7_TA(2013)0482(COR02) a fost anunțată în ședință plenară pe 22 iunie 2016 (punctul 7 al PV din 22.6.2016).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 6 iulie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană și agenții acesteia (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie I, februarie II și martie 2016 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000073/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Existența unor bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

CONT

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Coreea la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE - Raportor: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului UNCRPD (2015/2258(INI)) - EMPL (comisie asociată) - Raportoare: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Raport referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (2015/2321(INI)) - EMPL (comisie asociată) - Raportor: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Raport referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (2015/2340(INI)) - AFET (comisie asociată) - Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE - Raportor: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (2015/2038(INI)) - INTA - Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Raport referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO - Raportor: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din iulie 2016 (PE 585.204/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

— Președintele a anunțat că votarea privind raportul lui Igor Šoltes referitor la numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat (punctul 61 din PDOJ) trebuie amânat din cauză că audierea candidatului nu a avut loc. Prin urmare, termenul de două luni prevăzut la articolul 121 alineatul (3) din regulament se prelungește.

— Cererea Grupului GUE/NGL și a Grupului S&D de a introduce ca prim punct pe ordinea de zi a după-amiezii o dezbatere privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, încheiată prin introducerea unei propuneri de rezoluție care va fi supusă votului miercuri.

Au intervenit: Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Enrique Guerrero Salom, în favoarea cererii, Ryszard Czarnecki, împotriva cererii, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a propus ca dezbaterea și votarea să aibă loc în perioada de sesiune din septembrie, Rebecca Harms și Manfred Weber pentru a susține cererea acestuia.

Cu AN (116 pentru, 169 împotrivă, 70 de abțineri), Parlamentul a respins cererea inițială.

Cu VE (276 pentru, 52 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea Grupului ALDE.

Miercuri

— Cererea Grupului S&D de a introduce ca a al doilea punct pe ordinea de zi a după-amiezii o dezbatere privind declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noile inițiative legate de procesul de pace din Orientul Apropiat.

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, și Neoklis Sylikiotis, în favoarea cererii.

Cu VE (174 pentru, 136 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

— Cererea Grupului PPE de înlocuire a dezbaterii referitoare la Bahrain (punctul 90 din PDOJ) cu o dezbatere referitoare la atentatele teroriste din Bangladesh a fost retrasă (punctul 4 al PV din 4.7.2016). Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această retragere.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


13. Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jiří Pospíšil (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, și Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić și Jasenko Selimovic.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Elisabetta Gardini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 5.7.2016.


14. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (dezbatere)

Raport referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii [2015/2321(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei și-a prezentat raportul.

A intervenit Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Marcus Pretzell.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Brando Benifei.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 5.7.2016.


15. Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000094/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea.

Au intervenit: Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Brando Benifei, Anne Sander, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro și Sergio Gutiérrez Prieto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Georgios Epitideios.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A intervenit Herbert Reul, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Martina Werner, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López și Jeppe Kofod.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Seán Kelly.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Dario Tamburrano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 6.7.2016.


17. Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor - O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor [2015/2038(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Raport referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile [2015/2105(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza și Tiziana Beghin și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), João Pimenta Lopes (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), Tokia Saïfi (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Jan Zahradil (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Joachim Schuster (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Esther Herranz García (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala și Laima Liucija Andrikienė.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz și Pedro Silva Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza și Tiziana Beghin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.4 al PV din 5.7.2016 și punctul 4.5 al PV din 5.7.2016.


18. Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (prezentare succintă)

Raport referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE [2015/2340(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler și-a prezentat raportul.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek și Jasenko Selimovic.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.6 al PV din 5.7.2016.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský și Esther Herranz García.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 585.204/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Aviz juridic - Politica de confidențialitate