Zoznam 
Zápisnica
PDF 235kWORD 182k
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (rozprava)
 14.Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava)
 15.Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 16.Označovanie energetickej účinnosti ***I (rozprava)
 17.Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (rozprava)
 18.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. In memoriam

Predseda v mene Parlamentu vzdal úctu pamiatke Michela Rocarda, bývalého predsedu vlády Francúzska a bývalého poslanca EP.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi, ktoré sa odohrali v Turecku, Jemene, Bangladéši a Iraku a pri ktorých bolo zabitých viac ako 300 ľudí a zranených viac ako 500 osôb rôzneho pôvodu, náboženského vyznania a štátnej príslušnosti. Pripomenul, že Parlament čo najdôraznejšie odsudzuje spoločnú hrozbu, ktorú predstavuje medzinárodný terorizmus.

Predseda v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Luke Ming Flanagan informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil na rokovaní dňa 23. júna 2016, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Monika Smolková bola prítomná na rokovaní dňa 28. júna 2016, ale jej meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnice z rokovaní dňa 22., 23. a 28. júna 2016 boli schválené.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, aby vyjadrila sústrasť rodinám deviatich talianskych obetí útokov v Bangladéši a aby stiahla žiadosť o zmenu programu štvrtkového rokovania, ktorú pôvodne predložila jej skupina (bod 12 zápisnice zo dňa 4.7.2016).


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské orgány oznámili, že Urszula Krupa bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Janusza Wojciechowského s účinnosťou od 24. júna 2016 a príslušné portugalské orgány oznámili, že Manuel António Dos Santos bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Elisu Ferreira s účinnosťou od 28. júna 2016.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Urszula Krupa et Manuel António Dos Santos miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D, Verts/ALE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor DEVE: Manuel António Dos Santos, ktorým je nahradený Pedro Silva Pereira

výbor ITRE: Jakop Dalunde

výbor AFCO: Diane James, ktorou je nahradený Petr Mach

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Manuel António Dos Santos

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Jakop Dalunde

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Jakop Dalunde

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Jakop Dalunde

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Korigendum P7_TA(2013)0482(COR02) bolo oznámené na plenárnej schôdzi 22. júna 2016 (bod 7 zápisnice z 22. júna 2016).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 6. júla 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej februárovej schôdzi a marcovej schôdzi v roku 2016 sú k dispozícii na stránke Europarl.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000073/2016), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych a spektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych a spektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych a spektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie 2005/267/ES (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (2015/2258(INI)) - výbor EMPL (pridružený výbor) - Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Správa o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (2015/2321(INI)) - výbor EMPL (pridružený výbor) - Spravodajca: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Správa o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (2015/2340(INI)) - výbor AFET (pridružený výbor) - Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Správa o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov (2015/2038(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Správa o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície (2015/2105(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí júla 2016 (PE 585.204/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

— Predseda oznámil, že hlasovanie o správe Igora Šoltesa „Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat“ (bod 61 PDOJ) sa odloží z dôvodu neuskutočnenia vypočutia daného kandidáta. Dvojmesačná lehota stanovená v článku 121 ods. 3 rokovacieho poriadku sa preto predĺži.

— Žiadosť skupín GUE/NGL a S&D, aby sa ako prvý bod programu popoludňajšieho rokovania zaradila rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o najnovšom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie, pričom rozprava sa uzavrie predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať v stredu.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, aby žiadosť odôvodnila, Enrique Guerrero Salom v prospech žiadosti, Ryszard Czarnecki proti žiadosti, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý navrhol, aby sa rozprava a hlasovanie uskutočnili počas septembrovej schôdze, Rebecca Harms a Manfred Weber, aby podporila žiadosť predchádzajúceho rečníka.

Parlament zamietol pôvodnú žiadosť v hlasovaní podľa mien (116 za, 169 proti, 70 sa zdržali).

Parlament schválil žiadosť skupiny ALDE v elektronickom hlasovaní (276 za, 52 proti, 18 sa zdržali).

Streda

— Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako druhý bod programu popoludňajšieho rokovania zaradila rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o nových iniciatívach v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe.

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, aby žiadosť odôvodnil, a Neoklis Sylikiotis v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 174, proti: 136, zdržal sa hlasovania: 17).

Štvrtok

— Žiadosť klubu PPE, aby sa rozprava o Bahrajne (bod 90 PDOJ) nahradila rozpravou o teroristických atentátoch v Bangladéši, bola stiahnutá (bod 4 zápisnice zo dňa 4.7.2016). Parlament súhlasil s týmto stiahnutím.

Týmto bol stanovený program práce.


13. Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD a Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jasenko Selimovic.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Elisabetta Gardini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 5.7.2016.


14. Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava)

Správa o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce [2015/2321(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei uviedol správu.

V rozprave vystúpila Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Marcus Pretzell.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Brando Benifei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 5.7.2016.


15. Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000094/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Brando Benifei, Anne Sander, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Georgios Epitideios.

Vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


16. Označovanie energetickej účinnosti ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Herbert Reul v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martina Werner v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López a Jeppe Kofod.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Seán Kelly.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Dario Tamburrano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


17. Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (rozprava)

Správa o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov [2015/2038(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Správa o novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na budúcnosť [2015/2105(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza a Tiziana Beghin uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), João Pimenta Lopes (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tokia Saïfi (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Jan Zahradil (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Joachim Schuster (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Esther Herranz García (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala a Laima Liucija Andrikienė.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza a Tiziana Beghin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 5.7.2016 a bod 4.5 zápisnice zo dňa 5.7.2016.


18. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (stručná prezentácia)

Správa o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ [2015/2340(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 5.7.2016.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský a Esther Herranz García.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 585.204/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia