Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

3. Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Richard Corbett och Luke Ming Flanagan ställde en fråga ("blått kort") till Richard Corbett.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Richard Corbett, som besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Catherine Bearder, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon och Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Jo Leinen, Angelika Niebler och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach och Ivan Jakovčić.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy